VacationZoneThailand
จองโรงแรมออนไลน์
จองตั๋วเครื่องบิน
ประกันการเดินทาง
รถเช่า
เมนูโซน
สำหรับบริษัททัวร์
Special Thanks
ข่าวประชาสัมพันธ์
ญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันทื่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่องานราชการ และพำนักระยะสั้นภายใน 90 วัน ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า
 

วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทย

 

ภาษาไทย และ ภาษาญี่ปุ่น PDFNEW 

ประกาศแจ้งเปลี่ยนใบคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

ทางสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงใบคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ใบคำร้องขอวีซ่าเดิม สามารถใช้ได้จนถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 นี้เท่านั้น จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้

ใบคำร้องขอวีซ่าแบบใหม่ ภาษาอังกฤษ PDFNEW
ตัวอย่างวิธีกรอกใบร้องขอวีซ่า ภาษาไทย PDFNEW

 

การเปิดเคาน์เตอร์บริการของศูนย์ JVAC ในต่างจังหวัด

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2555 นี้ จะมีการเปิดเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทางเพิ่มอีก 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเคาน์เตอร์บริการในต่างจังหวัด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ทางโฮมเพจของศูนย์ JVAC http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังจังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมะ และจังหวัดอิวาเตะ

เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีนโยบายการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปจังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมะ และจังหวัดอิวาเตะ จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 

ประกาศยกเลิกมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการต่อระยะเวลาการเข้าประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นPDFNEW 

รายละเอียดเกี่ยวกับ “วีซ่าระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการบำบัดรักษาโรค”


 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีนโยบายในการอนุมัติ “วีซ่าระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการบำบัดรักษาโรค” แก่ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์เข้ารับการรักษาบำบัดโรคที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบที่โฮมเพจภาษาอังกฤษ 

การเปิดศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)เพื่อให้บริการรับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทาง


 

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ศูนย์ JVAC ได้ดำเนินการรับคำร้องเพื่อการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยกเว้น การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ และ ณ วันที่ 23 กันยายน ในปีเดียวกันได้เปิดเคาน์เตอร์บริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ไทยจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งจังหวัดอื่นๆ อีก 5 จังหวัด ทั้งนี้ ทางศูนย์ JVAC ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด มีหน้าที่รับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทางเท่านั้น ส่วนทางสถานทูตญี่ปุ่นจะยังคงเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการอนุมัติวีซ่า รวมทั้งให้บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่า คืนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้


 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเคาน์เตอร์บริการในต่างจังหวัด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ศูนย์ JVAC ในกรุงเทพฯ

 • สถานที่ติดต่อของศูนย์ JVAC ในกรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ 02-632-1541-4 / เว็บไซด์
 • ท่านสามารถตรวจสอบแผนที่ที่ทำการของศูนย์ JVAC ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ที่นี่ 

ประกาศวันและเวลาทำการของเคาน์เตอร์บริการที่แผนกกงสุล

 1. การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ การย้ายวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานไปหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษย์ธรรม รวมถึงการปรึกษา และการยื่นเอกสารเพิ่มเติม ที่สามารถติดต่อได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้น
  • วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
  • ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 12.00 น. และ 13:30 น. - 16:00 น.
 2. การยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทยกเว้นการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ระบุไว้ในข้อ 1 นั้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องติดต่อที่ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C
  • การรับคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)
  • การคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน) และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 12:30 น. 

นโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์

 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ใหม่

ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไปจะเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม ตามรายละเอียดด้านล่างนี้NEW


วีซ่าทั่วไป 1,120 บาท
วีซ่า Multiple 2,260 บาท (สำหรับการเดินทางหลายครั้ง)
วีซ่าทรานซิท 260 บาท (สำหรับการเดินทางผ่าน)

 

เกี่ยวกับระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองใหม่

สารบัญ

ข้อควรระวังในการยื่นขอวีซ่า | (ภาษาญี่ปุ่น)
ตัวอย่างวิธีกรอกใบร้องขอวีซ่า (ภาษาไทย) PDF
ใบคำร้อง (ถ้าไม่มี Acrobat Reader (pdf) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ภาษาอังกฤษ PDF ภาษาไทย PDF
การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณีท่องเที่ยว (เฉพาะจังหวัดโอกินาวา) | (ภาษาญี่ปุ่น)
การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN | (ภาษาญี่ปุ่น)
ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังจังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมะ และจังหวัดอิวาเตะ | (ภาษาญี่ปุ่น)
 

ประเภทวีซ่า

หมายเลข 1 - ท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 2 - เยี่ยมญาติ | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 3 - ธุรกิจ | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 4 - ธุรกิจ แบบ Multiple (การเดินทางหลายครั้ง) | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 5 - แบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 6 - ทรานซิท | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 7 - สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 8 - พำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 9 - สำหรับผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor) | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 10 - สำหรับ “Entertainer” และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 11 - สำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก | / (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 12 - สำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก | (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 13 - JICA และ HIDA | (ภาษาญี่ปุ่น)
Visa for Short-Term Repeater | (ภาษาญี่ปุ่น)

 

Multiple Visa

ธุรกิจ แบบ Multiple (การเดินทางหลายครั้ง) (ภาษาญี่ปุ่น)
แบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม (ภาษาญี่ปุ่น)

เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ (ภาษาญี่ปุ่น)

กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศไทยภายหลัง | (ภาษาญี่ปุ่น)
B : กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศญี่ปุ่นภายหลัง | (ภาษาญี่ปุ่น)

 

 

ระเบียบการสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น

A :

ตั้งแต่วันทื่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่องานราชการ และพำนักระยะสั้นภายใน 90 วัน
ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า

 1. อันเนื่องมาจากการประชุมผู้นำระดับสูงเมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นคือ Mr. Yoshihiko Noda กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนั้น ได้มีการกล่าวถึงการออกวีซ่าแบบ Multiple เพื่อการพำนักระยะสั้นให้กับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยในการประชุมดังกล่าว ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะออกวีซ่าแบบ Multiple ให้กับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศ
 2. ในการออกวีซ่าแบบ Multiple นั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นคาดหวังว่าจะมีจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นไป
 • ข้อมูลอ้างอิง วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทย
 • คุณสมบัติของผู้ยื่น บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทั่วไป และมีคุณสมบัติตามที่ทางสถานทูตฯ กำหนดไว้
 • ระยะเวลาการพำนัก สูงสุดไม่เกิน 90 วัน
 • อายุการใช้งาน ไม่เกิน 3 ปี 

การจดทะเบียนขอเป็นตัวแทนยื่นคำร้องขอวีซ่าของกรุ๊ปทัวร์

สามารถตรวจสอบรายละเอียดจากไฟล์ PDF ได้ทั้ง

สมาชิก
User name:
Password:
โปรโมชั่นสายการบิน
ข้อมูลท่องเที่ยว
สายการบินราคาถูก
เช็คอากาศทั่วโลก
ตรวจสอบเที่ยวบิน
เว็บไซต์ที่พักโรงแรม
VZ tips
VZ link
ตั๋วรถไฟยุโรป
TEANA
สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา
ประเทศจีน
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศนิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศบรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศเม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ข้อมูลเบื้องต้น : เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ :กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
กรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ประเทศอินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงแบกแดด
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเทลอาวีฟ
กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ทำความรู้จักกับอียิปต์
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงบูดาเปสต์
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ  


test