VacationZoneThailand
จองโรงแรมออนไลน์
จองตั๋วเครื่องบิน
ประกันการเดินทาง
รถเช่า
เมนูโซน
สำหรับบริษัททัวร์
Special Thanks
ข่าวประชาสัมพันธ์
นอร์เวย์

ข้อมูลพึงรู้ของผู้ประสงค์ขอวีซ่า ผู้ประสงค์ขอวีซ่าเชงเก้นเข้านอร์เวย์หรือขอใบอนุญาตเพื่อทำงาน หรือพักอาศัยในนอร์เวย์โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้ถี่ถ้วนเพื่อการยื่นเอกสารที่ถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธวีซ่า เนื่องจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ดังนั้นก่อนการสมัครขอวีซ่าโปรดตรวจสอบให้ถูกต้องถึง ?วัตถุประสงค์ของการเยือน? ขอให้เข้าใจว่าเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านในการสมัครขอวีซ่าแต่เราไม่มีสิทธิ์ให้คำแนะนำท่านในเรื่องประเภทของวีซ่า นอกจากนี้เราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ว่าคำขอวีซ่าของท่านจะได้รับอนุมัติหรือไม่ หรือกระบวนการอนุมัติจะใช้เวลาเท่าไร เนื่องจากเป็นดุลยพินิจของสถานทูตนอร์เวย์เท่านั้นบทนำ
ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปิดทำการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ในกรุงเทพฯ ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและกระบวนการขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อท่องเที่ยวหรือเพื่อทำงาน หรือพักอาศัยในประเทศนอร์เวย์ได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ โดยสถานทูตนอร์เวย์ประจำกรุงเทพฯจะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น และวีซ่าเข้าเมือง 7 วันสำหรับคู่สมรส ขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนอร์เวย์จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอเพื่อมีใบอนุญาตทำงาน หรือพักอาศัยในนอร์เวย์ซึ่งถูกส่งมาจากสถานทูตในกรุงเทพฯ

โปรดทราบว่าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนต้องไปยื่นเอกสารการขอวีซ่าด้วยตัวเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ข้อมูลพึงรู้ของผู้ประสงค์ขอวีซ่า

ผู้ประสงค์ขอวีซ่าเชงเก้นเข้านอร์เวย์หรือขอใบอนุญาตเพื่อทำงาน หรือพักอาศัยในนอร์เวย์โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้ถี่ถ้วนเพื่อการยื่นเอกสารที่ถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธวีซ่า เนื่องจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ดังนั้นก่อนการสมัครขอวีซ่าโปรดตรวจสอบให้ถูกต้องถึง “วัตถุประสงค์ของการเยือน” ขอให้เข้าใจว่าเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านในการสมัครขอวีซ่าแต่เราไม่มีสิทธิ์ให้คำแนะนำท่านในเรื่องประเภทของวีซ่า นอกจากนี้เราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ว่าคำขอวีซ่าของท่านจะได้รับอนุมัติหรือไม่ หรือกระบวนการอนุมัติจะใช้เวลาเท่าไร เนื่องจากเป็นดุลยพินิจของสถานทูตนอร์เวย์เท่านั้น

โปรดทราบว่าผู้สมัครอาจจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่วีซ่า ณ สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยก่อนจะพิจารณาอนุมัติคำขอวีซ่าของท่าน ในกรณีนี้ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์จะเป็นผู้ประสานงานกับท่านในการนัดหมายกับทางสถานทูตฯ

ระยะเวลาดำเนินการ:

วีซ่าเชงเก้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนอร์เวย์ (UDI) จะเป็นผู้พิจารณาคำขอใบอนุญาตทำงาน หรือพักอาศัยในนอร์เวย์ทันทีที่เอกสารขอวีซ่าถูกส่งถึงสำนักงานในนอร์เวย์ สถานทูตนอร์เวย์ในประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆต่อ ระยะเวลาอนุมัติขึ้นกับปริมาณงานในนอร์เวย์ในขณะนั้น ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาระยะเวลาเฉลี่ยของการอนุมัติคำร้องขอวีซ่าประเภทต่างๆได้ที่เว็บไซต์์ กรุณาเลือกที่นี่

วีซ่า 7 วันสำหรับคู่สมรส
กระบวนการดำเนินการอนุมัติคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับแต่วันที่สถานทูตฯได้รับเอกสารครบถ้วน (ทั้งนี้ไม่นับรวมวันที่ยื่นเอกสารที่ VFS และวันส่งคืนหนังสือเดินทาง)

การขอใบอนุญาตทำงานและพักอาศัยในนอร์เวย์
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนอร์เวย์ (UDI) จะเป็นผู้พิจารณาคำขอใบอนุญาตทำงาน หรือพักอาศัยในนอร์เวย์ทันที่เอกสารขอวีซ่าถูกส่งถึงสำนักงานในนอร์เวย์ สถานทูตนอร์เวย์ในประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆต่อ ระยะเวลาอนุมัติขึ้นกับปริมาณงานในนอร์เวย์ในขณะนั้น ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาระยะเวลาเฉลี่ยของการอนุมัติคำร้องขอวีซ่าประเภทต่างๆได้ที่เว็บไซต์์ กรุณาเลือกที่นี่ี

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่าผ่านทางสถานทูตนอร์เวย์
โปรดทราบว่าทางสถานทูตฯใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอวีซ่าคือ 2 สัปดาห์ โดยเริ่มนับจากวันที่ทางสถานทูตฯได้รับเอกสารทั้งหมดครบถ้วน ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่าผ่านทางสถานทูตนอร์เวย์โดยตรง ต้องทำนัดหมายผ่านทางวีเอฟเอส โปรดติดต่อวีเอฟเอส เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือทราบวิธีนัดหมาย

 
 
ขั้นตอนการขอวีซ่า
ขั้นแรก : หากท่านต้องการพำนักอยู่ในประเทศนอร์เวย์มากกว่า 90 วัน หรือต้องการไปทำงานหรือศึกษาต่อในประเทศนอร์เวย์ ท่านจะต้องสมัครวีซ่าพำนักถาวร ซึ่งท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ผู้สมัครจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้มีเชื้อชาติไทย แต่พำนักอาศัยในประเทศไทย จะต้องแสดงหลักฐานการพำนักหรือหลักฐานการทำงานในประเทศไทย ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่สมัคร

ทางสถานเอกอัคราชฑูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จะส่งเอกสารการสมัครขอวีซ่าพำนักถาวร ไปยัง UDI ในประเทศนอร์เวย์ เพื่อพิจารณาวีซ่า ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยจนกว่าจะได้รับผลการพิจารณาจากทาง UDI
ขั้นตอนที่สอง : ก่อนการสมัครขอวีซ่า โปรดตรวจสอบ ”ประเภทของวีซ่าพำนักอาศัย”ให้ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่าเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านในกระบวนการสมัครขอวีซ่า แต่เราไม่มีสิทธิ์ให้คำแนะนำท่านในเรื่องประเภทของวีซ่าที่ควรขอ นอกจากนี้เราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ว่า คำขอวีซ่าของท่านจะได้รับอนุมัติหรือไม่ หรือ กระบวนการอนุมัติจะใช้เวลาเท่าไร เนื่องจากเป็นดุลยพินิจของสถานทูตนอร์เวย์เท่านั้น
ขั้นตอนที่สาม : ท่านที่ต้องการสมัครวีซ่าประเภทพำนักอาศัย จะต้องกรอกใบคำร้องทางออนไลน์(Application Portal) ก่อนที่จะนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ โปรดคลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดของการสมัครออนไลน์เพิ่มเติม
ผู้ที่กรอกใบคำร้องทางออนไลน์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยหักผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (มาสเตอร์ หรือ วีซ่า) หลังจากนั้นให้ทำนัดเพื่อนำเอกสารประกอบการสมัครและหนังสือเดินทางมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์
ผู้สมัครที่ทำนัดล่วงหน้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมาถึงศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยสามารถติดต่อเคาน์เตอร์ที่ว่างได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิว ทางศูนย์ฯเสนอให้ท่านกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ก่อนเดินทางมาที่ศูนย์ฯเพื่อความรวดเร็วในกระบวนการสมัคร และย่นระยะเวลาในการรอ ผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางในนอร์เวย์ ก็สามารถช่วยผู้สมัครดำเนินกระบวนการเหล่านี้ได้ เช่น กรอกเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
ผู้สมัครที่ไม่ได้กรอกใบสมัครออนไลน์ ล่วงหน้า ท่านสามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ฯจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยหักผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตทางออนไลน์เท่านั้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าได้ทีเว็บไซต์นี้ ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดการขอวีซ่า – ระยะยาว”
ขั้นตอนที่สี่ : โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปติดต่อที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า/สถานทูตนอร์เวย์ ณ กรุงเทพมหานคร
 
การติดตามผลการสมัครออนไลน์
ภายหลังจากที่ท่านได้กรอกใบสมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารครบถ้วนที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ (วีเอฟเอส) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถติดตามผลคืบหน้าได้โดย ใส่หมายเลขใบเสร็จ และวันเดือนปีเกิด กรุณาเลือกที่นี่

 http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/ แหล่งที่มา

สมาชิก
User name:
Password:
โปรโมชั่นสายการบิน
ข้อมูลท่องเที่ยว
สายการบินราคาถูก
เช็คอากาศทั่วโลก
ตรวจสอบเที่ยวบิน
เว็บไซต์ที่พักโรงแรม
VZ tips
VZ link
ตั๋วรถไฟยุโรป
TEANA
สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา
ประเทศจีน
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศนิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศบรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศเม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ข้อมูลเบื้องต้น : เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ :กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
กรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ประเทศอินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงแบกแดด
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเทลอาวีฟ
กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ทำความรู้จักกับอียิปต์
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงบูดาเปสต์
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ  


test