Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ เนเธอร์แลนด์ เชิญชมครับ

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Kingdom of the Netherlands

คำร้องขอวีซ่า DownLoad ใบคำขอวีซ่า

ประกาศสำคัญ
สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ได้ใช้ระบบการนัดหมายสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยมีการแจ้งข้อมูลให้ทราบครอบคลุมทั้งทางเวบไซต์ของ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์และทางหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ระบบการนัดหมายนี้จะบังคับใช้อย่างเข้มงวด ณ วันที่มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า มิได้มีการนัดหมายล่วงหน้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องในวันเดียวกัน

การทำการนัดหมาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลวีซ่า ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลา 13.00-16.00น. หมายเลข 02 309 5240
---------------------------------------------------
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สถานทูตฯได้ย้ายที่ทำการไปที่ 15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพีนี ปทุมวัน กทม.
---------------------------------------------------------------
วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจ (ไม่เกิน 90 วัน) เข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ (และประเทศอื่นๆในกลุ่มเช็งเก้น) เมื่อประเทศหลักที่ท่านจะไปคือเนเธอร์แลนด์ ข้อมูลและระเบียบการสำหรับบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลสัญชาติอื่น ที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยที่ยังต้องใช้ได้อีกอย่างน้อย 3 เดือน เมื่อเดินทางกลับจากประเทศในกลุ่มเช็งเก้น
วีซ่าธุรกิจ
วีซ่าท่องเที่ยว
วีซ่าระยะยาว (MVV)
--------------------------------------------------------------------------------
วีซ่าธุรกิจ
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าธุรกิจ (ไม่เกิน 90 วัน) เพื่อเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ (และประเทศอื่นๆในกลุ่มเช็งเก้น)

การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยนั้น จะต้องมีจุดหมายปลายทางหลักเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ บุคคลสัญชาติไทยและบุคคลสัญชาติอื่นที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ที่จะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตฯเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ดังกล่าวจะต้องมีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

ผู้ขอวีซ่าทุกท่านต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง

ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าพร้อมกับเอกสารต่อไปนี้:

แบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่าที่กรอกอย่างสมบูรณ์และลงลายมือชื่อผู้ขอวีซ่า
รูปถ่ายติดบัตรขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สี )
หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง
หนังสือเชิญจากบริษัทจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์
=> หนังสือรับรองหรือหนังสือเชิญควรระบุให้ชัดเจนว่านายจ้างหรือบริษัท ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เชิญเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น <=

หลักฐานการเงิน
เอกสารยืนยันการสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินและการสำรองที่พัก ( หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงว่าได้มีการจัดเตรียมที่พักไว้สำหรับท่าน)
=>กรุณาซื้อตั๋วเครื่องบินภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบการอนุมัติวีซ่าแล้วเท่านั้น <=

หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า (โปรดดูอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้จากป้ายประกาศที่แผนกวีซ่า)
สถานทูตฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งคำร้องขอวีซ่าของท่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศในเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป ในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าไม่สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่ถูกร้องขอได้ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง คำร้องขอวีซ่านั้นจะถูกปฎิเสธทันที

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

วันที่ 1: ยื่นเอกสาร
วันที่ 2: โทรศัพท์ติดต่อแผนกวีซ่าเพื่อสอบถามผลการขอวีซ่าของท่านได้ที่หมายเลข
โทร. +66 (0)2 3095240 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าท่านจะติดต่อรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าได้ตั้งแต่วันใด โดยสามารถติดต่อขอรับวีซ่าได้ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30-09.00 น.

ในวันที่มารับวีซ่า กรุณายื่นเอกสารดังต่อไปนี้:

ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง พร้อมสำเนาสำหรับสถานทูตฯ
กรมธรรม์ประกันการเดินทางฉบับจริง ที่มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 1,500,000 บาท (หรือ € 30,000 (ยูโร)) พร้อมสำเนาสำหรับสถานทูตฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วีซ่าที่ออกให้จะรวมจำนวนวัน ที่เผื่อให้ท่านจำนวน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่วีซ่ามีอายุ ดังนั้นการเดินทางภายหลัง 14 วันดังกล่าว จะทำให้จำนวนวันที่ท่านได้รับการอนุมัติลดลง

ประเทศในกลุ่มเช็งเก้นมีกฎระเบียบในการขอคำอนุมัติจากทางหน่วยงาน ในประเทศเนเธอร์แลนด์สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของบางประเทศ รวมถึงบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยไม่รวมอยู่ในกฎระเบียบดังกล่าว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นที่ต้องมีการส่งเรื่องไปทางหน่วยงาน ดังกล่าวนั้น ผลการพิจารณาอาจล่าช้าออกไปประมาณ 2 สัปดาห์ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกกงสุล

กรุณาอย่าติดต่อเจ้าหน้าที่นอกเวลาทำการ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าแก่ท่านได้


--------------------------------------------------------------------------------

วีซ่าท่องเที่ยว
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว (ไม่เกิน 90 วัน) เพื่อเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ (และประเทศอื่นๆในกลุ่มเช็งเก้น)

การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยนั้น จะต้องมีจุดหมายปลายทางหลักเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ บุคคลสัญชาติไทยและบุคคลสัญชาติอื่นที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ที่จะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตฯเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ดังกล่าวจะต้องมีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

ผู้ขอวีซ่าทุกท่านต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง

ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าพร้อมกับเอกสารต่อไปนี้:

แบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่าที่กรอกอย่างสมบูรณ์และลงลายมือชื่อผู้ขอวีซ่า
รูปถ่ายติดบัตรขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สี)
หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง
หนังสือยืนยันจากนายจ้างว่าอนุญาตให้ลางานได้
สมุดบัญชีธนาคาร (ปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันพร้อมยื่นสำเนาตั้งแต่หน้าชื่อบัญชีจนถึง รายการสุดท้ายสำหรับสถานทูตฯ) หรือหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก 3 เดือนย้อนหลังจากทางธนาคาร
ในกรณีที่ท่านมีผู้ค้ำประกันในประเทศเนเธอร์แลนด์:

หนังสือค้ำประกันซึ่งต้องมีการประทับตราจากที่ว่าการอำเภอในประเทศเนเธอร์แลนด์ (ติดต่อขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอในประเทศเนเธอร์แลนด์) หนังสือค้ำประกันนี้ต้องระบุว่า จะรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างการเดินทาง ค่าที่พัก และค้ำประกันการเดินทางกลับประเทศไทยของผู้ขอวีซ่า กรณีที่ทางที่ว่าการอำเภอในเนเธอร์แลนด์ สามารถออกเอกสารให้เป็นเพียงจดหมายเชิญ โดยไม่ได้กล่าวถึงการรับรองค่าใช้จ่าย ผู้ค้ำประกันจะต้องทำจดหมายอีกฉบับ ซึ่งมีข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันในจดหมายนี้
จดหมายเชิญจากผู้ค้ำประกันซึ่งมีการอธิบายความสัมพันธ์กับผู้ขอวีซ่า ในกรณีที่มีความสัมพันธ์เป็นครอบครัว จะต้องยื่นเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือเอกสารอื่นๆ ของทางราชการ หากญาติของท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทย โปรดยื่นสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน (หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่)
หลักฐานรายได้ของผู้ค้ำประกัน กรณีที่ผู้ค้ำประกันเป็นลูกจ้างโปรดยื่น สลิปเงินเดือนล่าสุดสามเดือน กรณีที่ผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ โปรดยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ฉบับล่าสุดและหนังสือจดทะเบียนการค้า
ผู้ขอวีซ่าควรเก็บสำเนาเอกสารเหล่านี้ ในกรณีที่คำร้องขอวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในเนเธอร์แลนด์อาจขอดูเอกสารดังกล่าว

หนังสือยืนยันการสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินและการสำรองโรงแรม (เว้นแต่จะพำนักที่บ้านผู้ค้ำประกัน)
หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ท่านเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า (โปรดดูอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้จากป้ายประกาศที่แผนกวีซ่า)
ผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) ที่ไม่ได้เดินทางกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้:

สูติบัตรและสำเนาสำหรับสถานทูตฯ
หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับที่ออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ)
หนังสือรับรองสถานภาพจากทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา หรืออื่นๆ
สถานทูตฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งคำร้องขอวีซ่าของท่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศในเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป ในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าไม่สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่ถูกร้องขอได้ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง คำร้องขอวีซ่านั้นจะถูกปฎิเสธทันที

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

วันที่ 1: ยื่นเอกสาร
วันที่ 2: โทรศัพท์ติดต่อแผนกวีซ่าเพื่อสอบถามผลการขอวีซ่าของท่านได้ที่หมายเลข โทร. +66 (0)2 3095240 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าท่านจะติดต่อรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าได้ตั้งแต่วันใด โดยสามารถติดต่อขอรับวีซ่าได้ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30-09.00 น.

ในวันที่มารับวีซ่า กรุณายื่นเอกสารดังต่อไปนี้:

ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง พร้อมสำเนาสำหรับสถานทูตฯ
กรมธรรม์ประกันการเดินทางฉบับจริง ที่มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 1,500,000 บาท (หรือ €30,000 (ยูโร)) พร้อมสำเนาสำหรับสถานทูตฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วีซ่าที่ออกให้จะรวมจำนวนวัน ที่เผื่อให้ท่านจำนวน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่วีซ่ามีอายุ ดังนั้นการเดินทางภายหลัง 14 วันดังกล่าว จะทำให้จำนวนวันที่ท่านได้รับการอนุมัติลดลง

ประเทศในกลุ่มเช็งเก้นมีกฎระเบียบในการขอคำอนุมัติจากทางหน่วยงาน ในประเทศเนเธอร์แลนด์สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของบางประเทศ รวมถึงบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยไม่รวมอยู่ในกฎระเบียบดังกล่าว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นที่ต้องมีการส่งเรื่องทางหน่วยงานดังกล่าวนั้น ผลการพิจารณาอาจล่าช้าออกไปประมาณ 2 สัปดาห์ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกกงสุล

กรุณาอย่าติดต่อเจ้าหน้าที่นอกเวลาทำการ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าแก่ท่านได้


--------------------------------------------------------------------------------

วีซ่าระยะยาว (MVV)
หากท่านมีความประสงค์ที่จะพำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์นานกว่า 3 เดือน ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทระยะยาว

นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้ค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ และระเบียบการชำระค่าธรรมเนียมแบบใหม่สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะยาวตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548:

เพื่อพำนักกับครอบครัวหรือญาติ
830 ยูโร
เพื่อทำงานหรือเพื่อประกอบธุรกิจ
433 ยูโร
เพื่อศึกษาต่อ
433 ยูโร
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็กชั่วคราวหรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
433 ยูโร
เพื่อพำนักในฐานะบุตรบุญธรรม
331 ยูโร
เพื่อเยี่ยมครอบครัวหรือญาติ
830 ยูโร
เพื่อพำนักระยะสั้น (ศึกษาหรือทำงานแบบโครงการแลกเปลี่ยน)
250 ยูโร
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
331 ยูโร
เพื่อติดตามสมาชิกในครอบครัว
188 ยูโร
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอัตราใหม่นี้ได้ที่เวปไซต์ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเนเธอร์แลนด์ (IND) www.ind.nl

ระเบียบการยื่นคำร้องนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว (MVV) ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย แต่ชำระค่าธรรมเนียมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

หลังจากที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว (MVV) ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับเอกสารยืนยันว่าได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาวไว้แล้ว ในเอกสารยืนยันจะระบุข้อมูลดังต่อไปนี้: หมายเลขอ้างอิง (หมายเลขคำร้องขอวีซ่า) อัตราค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องชำระ และรายละเอียดหมายเลขบัญชีธนาคารในเนเธอร์แลนด์ของสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเนเธอร์แลนด์ (IND)

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคารภายในสามสัปดาห์นับจากวันยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาคำร้องของท่าน เมื่อได้รับค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาวเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว

วีซ่าระยะยาวในประเทศเนเธอร์แลนด์ (MVV)

หากท่านมีจุดประสงค์ในการพำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์นานกว่า 3 เดือน ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว ท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวท่านเองที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย หรือยื่นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยผู้รับรองของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบขั้นตอนและระเบียบการของทั้งสองวิธีได้ที่เวปไซต์ของกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเนเธอร์แลนด์ www.immigratiedienst.nl

วัตถุประสงค์ในการพำนักมีหลากหลาย กรุณาดูวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการด้านล่างนี้ และ เอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ (กรณีที่ท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย)

ท่านสามารถดูข้อมูลและระเบียบการได้จากเวปไซต์ของกองตรวจคนเข้าเมืองเนเธอร์แลนด์ (IND) ได้ ซึ่งจะครอบคลุมวัตถุประสงค์อื่นๆที่มิได้อยู่ในรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้ เช่น การทำงาน การศึกษา การฝึกงาน การรับเป็นบุตรบุญธรรม และอื่นๆ

การพำนักกับคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย:

แบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่าที่กรอกอย่างสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อผู้ขอวีซ่า
รูปถ่ายติดบัตรขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สี)
หนังสือเดินทางที่ต้องมีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อยหนึ่งปี
สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส (หน้าที่ว่างไม่ต้องถ่าย)
ทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองการแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตฯเนเธอร์แลนด์
การพำนักกับคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน:

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกอย่างสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อผู้ขอวีซ่า
รูปถ่ายติดบัตรขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สี)
หนังสือเดินทางที่ต้องมีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อยหนึ่งปี
สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน (หน้าที่ว่างไม่ต้องถ่าย)
ต้นฉบับหนังสือรับรองความเป็นโสดที่ผ่านการรับรองการแปลโดยกระทรวง การต่างประเทศและโดยสถานทูตฯเนเธอร์แลนด์ โดยมีอายุไม่เกิน
6

เดือนนับตั้งแต่วันที่ๆรับรองโดยสถานทูตฯ
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไปพำนักกับบิดามารดา:

แบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่าที่กรอกอย่างสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อผู้ขอวีซ่า
รูปถ่ายติดบัตรขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สี)
หนังสือเดินทางที่ต้องมีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อยหนึ่งปี
สำเนาหนังสือเดินทางของบิดามารดาและผู้รับรอง (หน้าที่ว่างไม่ต้องถ่าย)
ต้นฉบับสูติบัตร พร้อมคำแปลที่ได้ผ่านการรับรองการแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศและโดยสถานทูตฯเนเธอร์แลนด์
ถ้าบิดาหรือมารดายังอยู่ในประเทศ บิดาหรือมารดานั้นจะต้องขอหนังสือยินยอมให้บิดาหรือมารดา ที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ปกครองดูแลเด็ก ไม่คัดค้านการเดินทางของเด็ก ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอพร้อมคำแปลที่ผ่านการรับรอ การแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศและโดยสถานทูตฯเนเธอร์แลนด์
ถ้าเด็กอายุ 15 ปีหรือมากกว่านั้น ต้องยื่นหนังสือรับรองความเป็นโสดพร้อมการแปลที่ผ่านการรับรองการแปล โดยกระทรวงการต่างประเทศและโดยสถานทูตฯเนเธอร์แลนด์ โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ๆรับรองโดยสถานทูตฯ
ถ้าเด็กอายุ 15 ปีหรือมากกว่านั้น ต้องยื่นหนังสือรับรองว่าไม่มีภาระรับผิดชอบเด็กอื่นใดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับแปลที่ผ่านการรับรองการแปลโดย กระทรวงการต่างประเทศและโดยสถานทูตฯเนเธอร์แลนด์ (ทะเบียนบ้านไทย)
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารคือ € 26.25 (ยูโร) ต่อเอกสาร 1 ชุด (โปรดดูอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้จากป้ายประกาศที่แผนกวีซ่า)

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตก ระหว่างเบลเยียมและเยอรมนี ติดกับทะเลเหนือ

พื้นที่ 41, 526 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 33,873 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 7,655 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่สูงสุด เหนือระดับน้ำทะเล 321 เมตร

พื้นที่ต่ำสุด ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 6.7 เมตร

พื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ร้อยละ 24 ของพื้นที่ทั้งประเทศ

ภูมิอากาศ เย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 18.3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 2.6 องศาสเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 797 มิลลิเมตร

ประชากร ประมาณ 16.4 ล้านคน (2549) ประกอบด้วย ชาวดัทช์ ร้อยละ 83 ชาวเติร์ก โมร็อกโก อันทิเลียน ซูรินาเม อินโดนิซีย และอื่นๆ ร้อยละ 17

เมืองหลวง กรุงอัมสเตอร์ดัม

ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ กรุงเฮก

ภาษา ดัตช์ และฟริเซียน เป็นภาษาราชการ

ศาสนาสำคัญ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนท์ อิสลาม และอื่นๆ

วันชาติ 30 เมษายน (วันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถจูเลียนา และวันขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์)

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ (Her Majesty Queen Beatrix)ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2523

นายกรัฐมนตรี นายยัน บาลเคนเอนเดอ ( Mr. Jan Balkenende)
(ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 และสมัยที่สองเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 สมัยที่สามเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 และสมัยที่สี่เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550)

รัฐมนตรีต่างประเทศ นายมักซิม เฟอร์ฮ้าร์กเก้น (Mr. Maxime Verhagen) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550)

ข้อมูลเศรษฐกิจโดยสังเขป

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 612.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549)

GDP ต่อคน 31,700 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณการปี 2549 (www.cia.gov)

อัตราการว่างงาน ร้อยละ 5.5 ประมาณการ ปี 2549 (www.cia.gov)

มูลค่าการส่งออก 413.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณการ ปี 2549 (www.cia.gov)

ประเทศส่งออกที่สำคัญ เยอรมนี เบลเยียม สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา

สินค้าส่งออกที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

มูลค่าการนำเข้า 373 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณการ ปี 2549(www.cia.gov)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และเชื้อเพลิง
การเมืองการปกครอง
เนเธอร์แลนด์ (the Netherlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (Holland) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) มีรากศัพท์มาจากคำว่า “Neder” หรือ “ต่ำ” เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เนเธอร์แลนด์ได้ปรับพื้นที่โดยการสูบน้ำออกจากทะเลสาบและทางน้ำต่างๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ เนเธอร์แลนด์จึงมีเขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศประสบภาวะอุทกภัย เนเธอร์แลนด์จึงมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรม การจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศยุโรปตะวันตกขนาดเล็ก มีพื้นที่ 41,528 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 16.3 ล้านคน เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก มีอัตราส่วนประชากร 387 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 7 ล้านคนอาศัยอยู่ในสี่เมืองทางภาคตะวันตกของประเทศ คือ อัมสเตอร์ดัม เฮก รอตเตอร์ดัม และอูเทรค บริเวณนี้เรียกว่า แลนด์สตัด มีชาวต่างชาติโยกย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเนเธอร์แลนด์ประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศในยุโรป ตุรกี โมร็อกโก เนเธอร์แลนด์แอนไทลิส และอารูบา (ดินแดนโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์) อินโดนีเซีย และชูรินาเม (ประเทศอดีตอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์)

กรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ขณะที่กรุงเฮกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ สถานทูตต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งพระราชวังซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ กรุงเฮกถือได้ว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งกฎหมายและยุติธรรมระหว่างประเทศของโลก” โดยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นสถานที่ที่ตั้งขององค์การด้านกฎหมายและยุติธรรมระหว่างประเทศ อาทิ The International Court of Justice , The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The Court of Arbitration, The Iran – U.S. Claims Tribunal, The Hague Conference of Private International Law, The Organization for the Prohibition on Chemical Weapons และ The International Criminal Court

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป
ประมาณช่วงคริสตศตวรรษที่ 1 เนเธอร์แลนด์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน และมีสันติภาพยาวนานต่อเนื่องเป็นเวลา 250 ปี ต่อมา เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจลง ชนเผ่าเยอรมันนิค และ เซลติคได้เข้าไปครอบครองพื้นที่แถบนั้น

ในช่วงปี ค.ศ. 1363 – 1482 เนเธอร์แลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดี และในศตวรรษที่ 16 เนเธอร์แลนด์ถูกปกครองโดยสเปน ต่อมาเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์และขุนนางจำนวนหนึ่ง ได้ก่อการปฏิวัติต่อสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนเนเธอร์แลนด์ สามารถนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ได้ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1648 จึงได้มีการลงนามในสนธิสัญญามุนสเตอร์ เพื่อสงบศึกระหว่างเนเธอร์แลนด์และสเปน ซึ่งดำเนินมาถึง 80 ปี และถือเป็นการประกาศเอกราชของเนเธอร์แลนด์ด้วย

ศตวรรษที่ 17 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกับ สเปน โปรตุเกส และ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางทะเลในการแสวงหาโอกาสทางการค้าในดินแดนต่างๆ ของโลก เนเธอร์แลนด์เป็นมหาอำนาจทางทะเลและเศรษฐกิจชั้นนำของยุโรปในเวลานั้น และกรุงอัมสเตอร์ดัมก็เป็นศูนย์กลางการเงินของยุโรป

เมื่อ ค.ศ. 1795 กองทัพปฏิวัติฝรั่งเศสได้กรีฑาทัพเข้ายึดครองเนเธอร์แลนด์ และในปี ค.ศ. 1810 เนเธอร์แลนด์ก็ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อจักรวรรดิฝรั่งเศสเสื่อมอำนาจลงเนเธอร์แลนด์จึงได้รับเอกราชคืนมาอีกครั้งในปี ค.ศ.1814 โดยมีเบลเยียมเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากความแตกต่างในทุกๆ ด้านระหว่างเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม ประเทศทั้งสองจึงได้ แยกออกจากกันอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1839

เนเธอร์แลนด์ประกาศความเป็นกลางในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหว่างปี ค.ศ.1914 – 1918 และ ประกาศความเป็นกลางอีกครั้งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ดี กองทัพเยอรมนีได้รุกรานและยึดครองเนเธอร์แลนด์ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1940 – 1945 ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์เป็นสมาชิกที่มีบทบาทแข็งขันในสหภาพยุโรป และองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติคเหนือหรือนาโต้

เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเจ้าอาณานิคมจนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอินโดนีเซียได้ประกาศเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 1949 และชูรินาเมประกาศเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1954 ส่วนเนเธอร์แลนด์อัลไทลิส และอารูบายังคงเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ โดยมีอธิปไตยในการบริหารกิจการภายในประเทศ ส่วนด้านการทหารและการต่าง ประเทศยังอยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

การเมือง
เนเธอร์แลนด์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ ทรงมีพระราชอำนาจในเชิงพิธีการ อย่างไรก็ดี ทรงมีพระราชอำนาจด้านการเมืองที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาของพระราชวงศ์ออเรนจ์ คือ สมเด็จพระราชินีนาถทรงเป็นผู้แต่งตั้งผู้สรรหานายกรัฐมนตรี (Formateur) ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป (เนื่องจากระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยถือว่าทั้งประเทศเป็นเขตเดียว ทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถครองเสียงข้างมากในรัฐสภา จึงต้องมีการเจรจาระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาล และผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี) และสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ทรงเป็นผู้แถลงนโยบายของรัฐบาลในพิธีเปิดสมัยการประชุมรัฐสภาประจำปี หรือ Speech from the Throne

คณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) เป็นผู้กำหนดและดำเนินนโยบายบริหารประเทศ ตามความไว้วางใจของรัฐสภา รัฐมนตรีไม่สามารถเป็นสมาชิกรัฐสภาในคราวเดียวกันได้

สภาแห่งรัฐ (Council of State) เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรีจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างของกฎหมายก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติ สภาแห่งรัฐจะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาล

รัฐสภาเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภา (First Chamber) มีสมาชิกจำนวน 75 คน มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยสภาจังหวัด 12 แห่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสภาผู้แทนราษฎร (Second Chamber) มีสมาชิกจำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมาย ขณะที่วุฒิสภามีหน้าทีพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งเสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เนเธอร์แลนด์ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งเป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนด สืบเนืองมาจากการลาออกของพรรคร่วมรัฐบาล (พรรคแรงงาน PvdA) เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2549 โดยเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 150 ที่นั่ง และมีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 12.3 ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมดของเนเธอร์แลนด์ 16.3 ล้านคน ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรค Christian Democratic Appeal (CDA) ของนาย Jan Peter Balkenende นายกรัฐมนตรี ได้รับที่นั่งมากที่สุด จำนวน 2007 พรรคการเมืองที่จะอยู่ในรัฐบาลผสมไม่สามารถตกลงกันได้โดยแต่งตั้งให้นาย Balkenende ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี (สมัยที่ 4) และพรรค CDA ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี และ State Secretary อื่น ๆ ทั้งหมด 12 ตำแหน่ง พรรคแรงงาน (PvdA) 13 ตำแหน่ง พรรค CU 4 ตำแหน่ง ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ได้สาบานตนเพื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ชุดใหม่นี้ หรือที่รู้จักกันในนามว่า Balkenende 4 ประกอบด้วยพรรค Christian Democratic Appeal (CDA) ของนาย Jan Peter Balkenende นายกรัฐมนตรี, พรรคแรงงาน(PvdA), พรรคสังคมนิยม (Socialist Party)


เศรษฐกิจการค้า
สภาวะเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์มีตลาดภายในประเทศขนาดเล็ก เป็นปัจจัยผลักดันให้เนเธอร์แลนด์มีระบบเศรษฐกิจที่เปิดเสรีและพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นสำคัญ โดยเนเธอร์แลนด์ค้าขายส่วนใหญ่ภายในสหภาพยุโรป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสองในสามของการค้าระหว่างประเทศ

เนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญและเป็นประตูสู่ยุโรป โดยผ่านทางท่าเรือ
รอตเตอร์ดัม ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสนามบิน Schiphol และเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ โดยสามารถผลิตได้มากเป็นลำดับสามรองจากนอร์เวย์และรัสเซีย

เนเธอร์แลนด์มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงในช่วงปลายทศวรรษที่แล้ว แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา เศรษฐกิจกลับอยู่ในสภาวะหดตัวเป็นอย่างมาก โดยอัตราการขยายตัวเหลือเพียงร้อยละ 0.5 และเมื่อปี ค.ศ. 2003 เศรษฐกิจติดลบร้อยละ 0.9

สภาพทางเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากมีกำลังซื้อลดลง ที่สำคัญคือ อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นจาก 252,000 คน เมื่อปี ค.ศ. 2001 มาเป็น 495,000 คน ในปีนี้ (ค.ศ. 2004) โดยผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่จะหางานยากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ มีความกังวลมาก

จุดอ่อนในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ บางส่วนมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การขยายตัวในอัตราต่ำของการค้าโลก การแข็งค่าของเงินยูโร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการส่งออกสินค้าของเนเธอร์แลนด์ สำหรับปัจจัยภายใน ราคาหุ้นที่ลดลงและเงินสมทบสวัสดิการสังคมที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การอุปโภคไม่ขยายตัว ในขณะเดียวกัน โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ ยังมีจุดอ่อนสำคัญมาจากการที่แรงงานไม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน สืบเนื่องจากสวัสดิการที่ให้แก่ผู้พิการ หรือผู้เกษียณก่อนกำหนด นอกจากนั้น ผู้จบการศึกษาในสาขาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ยังทำให้ตลาดแรงงานอยู่ในสภาวะรัดตัว เนื่องจากหาคนที่เหมาะสมกับงานที่ว่างไม่ได้และค่าแรงงานเพิ่มสูงขึ้น

การหดตัวทางเศรษฐกิจส่งผลต่องบประมาณแผ่นดิน ซึ่งขาดดุลร้อยละ 3.2 และเกินร้อยละ 3 ของ GDP เมื่อปี ค.ศ. 2003 ส่งผลให้เนเธอร์แลนด์ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสนธิสัญญา Maastricht ได้ ดังนั้น รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จะต้องลดการขาดดุลให้ได้น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยเร็วก่อนปี ค.ศ. 2005

สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเล็กน้อย โดยคาดว่า จะขยายตัวประมาณร้อยละ 1.25 ในปี ค.ศ. 2004 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.50 ในปี ค.ศ. 2005 แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอน ทำให้อัตราการว่างงานจะยังเพิ่มสูงขึ้น ในการนี้ จึงมีความจำเป็นที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการแก้ไขระยะยาว โดยเฉพาะจะต้องดำเนินการเพื่อมิให้การขาดดุลงบประมาณเกินร้อยละ 3 ของ GDP เพราะจากประสบการณ์ในประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่น ชี้ให้เห็นว่า การใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง เพราะจะทำให้ปัญหาแก้ยากและจะทำให้การควบคุมงบประมาณแผ่นดินใช้เวลานานมากขึ้นไปอีก

มาตรการที่จำเป็นในการแก้ไขสภาวะทางเศรษฐกิจ
ในช่วงปีที่ผ่านมา การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเริ่มส่งผลต่อการแก้ไขสภาวะทางเศรษฐกิจบ้างแล้ว ดังนั้น รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามนโยบายต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ มีพื้นฐานที่มั่นคงและมีความยืดหยุ่นสูง (A strong and resilient economy) โดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การควบคุมอัตราการขึ้นเงินเดือน เพราะที่ผ่านมาอัตราการขึ้นเงินเดือนที่สูงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของเนเธอร์แลนด์ในตลาดโลก และจะเพิ่มชั่วโมงการทำงานให้สูงขึ้นเป็น 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคมเพื่อลดจำนวนผู้รับสวัสดิการและให้บุคคลดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ โดยจะปรับปรุงระบบประกันภัยทุพพลภาพจากงานและเงินช่วยเหลือการว่างงานให้มีความเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 การสนับสนุนด้านภาษีอากรต่อผู้เกษียณอายุก่อนกำหนดจะถูกยกเลิก
3. การลดภาษีบริษัทจากร้อยละ 34.5 เหลือร้อยละ 30 เพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน จะส่งผลมิให้บริษัทดัทช์ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศยุโรปตะวันออกหรือ เอเชีย
4. การปรับปรุงระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะจะสนับสนุนสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นพิเศษ

เศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ในปี 2549 มีอัตราเติบโตร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2543 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราการบริโภคส่วนบุคคล (private consumption) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินมาตรการของรัฐบาลในการส่งเสริมกำลังซื้อของประชาชน อัตราการว่างงานในเนเธอร์แลนด์ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ในขณะที่มีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1.4

นโยบายด้านเศรษฐกิจในปี 2549 เน้นการสร้างงาน โดยรัฐบาลจะดำเนินมาตรการ
และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานและ การสร้างแรงจูงใจด้วยแผนการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ประกาศแผนการใช้งบประมาณของรัฐบาลประจำปี 2549
โดยรัฐบาลใช้งบประมาณจำนวน 2.5 พันล้านยูโร เพื่อส่งเสริมกำลังซื้อของประชาชน ประกอบด้วยการดำเนินมาตรการเพื่อลดภาษีจำนวน 2 พันล้านยูโรและเพิ่มการใช้จ่ายจำนวน 0.5 พันล้านยูโร ลูกจ้างจะจ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมน้อยลง ในขณะที่แต่ละครอบครัวจะใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อรับบริการทางสาธารณสุข ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและมีบุตรจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการศึกษาบุตร

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมือง
เมื่อปี 2144 พ่อค้าชาวเนเธอร์แลนด์เริ่มเข้ามาตั้งสถานีการค้าในคาบสมุทรมลายู รวมทั้งเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นประเทศราชของไทยในขณะนั้น ต่อมาในปี 2145 เมื่อมีการก่อตั้งบริษัท Vereigde Oostindische Compangnie (VOC) หรือบริษัท Dutch East India ขึ้นในเนเธอร์แลนด์ สถานีการค้าเหล่านั้น จึงได้รวมเข้าด้วยกัน และอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานการค้า VOC ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้น

ปี 2147 ถือว่าเป็นปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย กับเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ โดยคณะผู้แทนทางการทูตของเนเธอร์แลนด์ ได้เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่กรุงศรีอยุธยา เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี และแสวงหาลู่ทางขยายการค้ากับจีน โดยมีแผนร่วมเดินทางไปจีนร่วมกับคณะทูตของไทย แต่การเดินทางดังกล่าวต้องยกเลิกไป เนื่องจากเกิดสงครามระหว่างไทยกับพม่า อีกทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จฯ สวรรคต เมื่อเดือนเมษายน 2148 ต่อมาในปีเดียวกัน สมเด็จพระเอกาทศรถได้ส่งคณะทูตไทย จำนวน 15 คน เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเนเธอร์แลนด์ โดยราชทูตไทยได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายมอริสแห่งราชวงศ์ออเรนจ์ของเนเธอร์แลนด์ และได้ถวายพระราชสาสน์ของสมเด็จพระเอกาทศรถ เมื่อปี 2151 เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศในยุโรปประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญทางการค้าและการเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองและการค้ากับไทย

เมื่อปี 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ เยือนเนเธอร์แลนด์ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนเนเธอร์แลนด์อย่าง เป็นทางการ เมื่อปี 2503 ต่อจากนั้น ก็ได้มีการเยือนของพระราชวงศ์ทั้งสองอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2547 เป็นปีที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 400 ปี สัมพันธไมตรี ไทย – เนเธอร์แลนด์ โดยรัฐบาลไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อฉลองวาระดังกล่าวในไทย และภาคเอกชนเนเธอร์แลนด์โดยมูลนิธิ VOC เป็นองค์กรผู้ประสานงานจัดกิจกรรมฉลองในเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 -23 มกราคม 2547 สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นับเป็นการเปิดศักราชแห่งการฉลองฯ และเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้า
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย เป็นประตูของสินค้าไทย และเป็นแหล่งที่นำเข้าสินค้าเพื่อการส่งออก (re-export) ต่อไปในยุโรป ตลาดภายในประเทศเนเธอร์แลนด์เองก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพต่อสินค้าและบริการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการร้านอาหารไทยเป็นที่นิยมของชาวเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในเนเธอร์แลนด์ประมาณ 100 ร้าน ซึ่งมีผลต่อเนื่องในการจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องปรุงของไทย รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

เนเธอร์แลนด์เป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยลำดับที่ 13 ของประเทศคู่ค้าของไทยทั่วโลก และเป็นลำดับที่ 2 ในกลุ่มสหภาพยุโรป และเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าจากไทยมากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 รองจากสหราชอาณาจักร โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับเนเธอร์แลนด์มาโดยตลอด สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นสินค้าหลักของการค้าระหว่างกัน ไทยส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเนเธอร์แลนด์นำไปประกอบและเพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วส่งกลับมาขายที่ประเทศไทยและประเทศอื่น นอกจากนั้น เนเธอร์แลนด์เป็นตลาดดั้งเดิมของสินค้ามันสำปะหลังไทย แต่ปัจจุบันการส่งออกมันสำปะหลังของไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเนเธอร์แลนด์ เพราะไทยเปลี่ยนไปส่งออกไปจีน เนื่องจากได้ราคาที่ดีกว่า
ข้อมูลการค้าไทย-เนเธอร์แลนด์ ดังเอกสารแนบ

ปัญหาและอุปสรรคการค้าไทย-เนเธอร์แลนด์ คือ ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการของสหภาพยุโรป การเจรจาต่อรองจึงต้องดำเนินไปในกรอบของสหภาพยุโรป นอกจากนั้น สินค้าไทยเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้าจากเอเชียที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน และเวียดนาม ไทยมีจุดอ่อนในการขยายตลาดการค้าในเนเธอร์แลนด์คือ เอกชนไทยค่อนข้างขาดความกระตือรือร้นที่จะเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆ ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งการส่งเสริมการค้าในปัจจุบันดำเนินการโดยภาครัฐบาล โดยเป็นการรักษาและขยายตลาดในสินค้าที่ส่งออกอยู่ในปัจจุบัน

การลงทุน
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในระดับหนึ่งในห้าของประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด บริษัทข้ามชาติของเนเธอร์แลนด์เริ่มสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างจริงจังตั้งแต่คริสตทศวรรษที่ 1980 ปัจจุบัน มีบริษัทเอกชนเนเธอร์แลนด์เข้ามาลงทุนในไทยประมาณ 120 บริษัท ซึ่งครอบคลุมธุรกิจการค้าส่งและปลีก ปิโตรเลียม การบริการด้านการขนส่งแบบหลายระบบ และบริการทางการค้า การเงินและการธนาคาร ธุรกิจท่องเที่ยว เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจดังกล่าวได้ดำเนินควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งวิทยาการด้านการบริหารจัดการให้กับภาคเอกชนของไทยด้วย

จากภาพรวมตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา บริษัทเนเธอร์แลนด์ได้มายื่นเรื่องขอและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยหลายโครงการ ร้อยละ 40 เป็นโครงการที่มีมูลค่า 100-499 ล้านบาท ร้อยละ 30 เป็นโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่าเกินพันล้านบาทไม่มากนัก และหากพิจารณาในช่วงปี 2543 – 2545 จะพบว่ามีโครงการที่มีมูลค่าเกินพันล้านบาทเพียง 1 โครงการ

ที่ผ่านมา มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่จากเนเธอร์แลนด์ที่มีมูลค่าเกินหมื่นล้านบาท จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด มูลค่า 54,000 ล้านบาท เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และไทย โดย สหราชอาณาจักรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้รับการส่งเสริมในปี 2536 และเปิดกิจการเต็มในปี 2540 โครงการตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
2. โครงการผลิตกระแสไฟฟ้ามูลค่า 51,680 ล้านบาท ของบริษัท บีแอลพีซี จำกัด เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมในปี 2541 โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
3. โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าระบบ IPP มูลค่า 22,922 ล้านบาท ของบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ ได้รับการส่งเสริมในปี 2541 โครงการตั้งอยู่ในตำบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. โครงการขยายกิจการผลิตแผงวงจรรวม (IC) มูลค่า 13,310.9 ล้านบาท ของบริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างไทย เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐ-อเมริกา ได้รับการส่งเสริมเมื่อปี 2542 โครงการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

หากพิจารณาภาพรวมตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา จะพบว่า สาขาที่นักลงทุนเนเธอร์แลนด์ให้ความสนใจมากที่สุด คือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.7 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก BOI รองลงมาได้แก่ สาขาบริการ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ตามลำดับ

แนวโน้มการลงทุน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของโครงการและมูลค่าการลงทุน อย่างไรก็ดี โครงการลงทุนส่วนมากยังคงเป็นโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีมูลค่าไม่เกินพันล้านบาท สาขาที่นักลงทุนเนเธอร์แลนด์จะให้ความสนใจ ยังคงเป็นสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่า นักลงทุนจะหันมาสนใจสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดชาวเนเธอร์แลนด์ให้เข้ามาลงทุนในไทย คือ เสถียรภาพทางการเมือง ความมั่นคงและปลอดภัยในการประกอบธุรกิจและการอยู่อาศัย ตลาดซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควร แรงงานที่ฝึกฝนทักษะได้ง่าย มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาล และลักษณะที่ตั้งของไทยที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาค เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีเงินทุนในการลงทุนในต่างประเทศสูง และมักจะไปลงทุนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการระดมเงินไปลงทุนต่างประเทศสูง เนื่องจากกรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในยุโรป รัฐบาลเนเธอร์แลนด์มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการลงทุนร่วมในลักษณะหุ้นส่วน ไทยและเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการความร่วมมือกับตลาดใหม่ (ของเนเธอร์แลนด์) ซึ่งรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บริษัทเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะร่วมลงทุนกับบริษัทไทย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในเนเธอร์แลนด์เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญต่อโครงการการลงทุนที่ส่งเสริมการพัฒนา และธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน

การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยเป็นอันดับที่ 5 หากเปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรป และในปี 2546 มีจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 130,876 คน ชาวเนเธอร์แลนด์จำนวนมากนิยมมาท่องเที่ยวไทย ซึ่งหากพิจารณาในแง่สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่อจำนวนประชากรแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ที่มาไทยก็อยู่ในระดับเดียวกับนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรและเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศในยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง และลำดับสองตามลำดับ บริการการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสำหรับตลาดเนเธอร์แลนด์ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการ Long Stay การประชุมสัมมนา การส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาลในไทย

ความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา และการค้นคว้าวิจัย
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์โดย The Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic) เป็นผู้ดำเนินการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่รัฐบาลไทยในลักษณะทุนการศึกษาและฝึกอบรม ตั้งแต่ปี 2515 โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนแข่งขันระหว่างประเทศ ซึ่งผู้สมัครจากประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับผู้สมัครรับทุนชาติต่าง ๆ ประมาณปีละ 150 หลักสูตร และทุนที่รัฐบาลไทยได้รับอนุมัติประมาณ 15 - 20 ทุนต่อปี ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือ ทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอูเทรค เมื่อปี 2536 และต่ออายุมาจนถึงฉบับปัจจุบัน โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของเนเธอร์แลนด์เป็นจำนวน 5 แห่ง นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญก็ได้มีการลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการด้วยเช่นกัน

Nuffic ได้แสดงความสนใจที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่นCollaborative Doctorate Degree Program และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น Tropical Medicine, Agriculture Technology, Agriculture Industry, Architecture และ Environment Engineering

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้ทรงลงพระนามในความตกลงทั่วไปว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและ วิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยอูเทรค และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการวิจัยและการศึกษาทางด้านพิษวิทยา ระบาดวิทยา และการประเมินความเสี่ยง ระหว่างมหาวิทยาลัยอูเทรค และโครงการบัณฑิตศึกษาด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อม ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ความตกลงทั้งสองฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการติดต่อและแลกเปลี่ยนความร่วมมือโดยตรงระหว่างสถาบันทั้งสี่แห่ง โดยจะร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยในสาขาพิษวิทยา สาขาระบาดวิทยา และการประเมินความเสี่ยง ซึ่งรูปแบบของความร่วมมือจะเป็น ในลักษณะของการจัดกิจกรรมร่วมกันในโครงการบัณฑิตศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ่งตีพิมพ์ ผลงานวิจัย และอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก และโครงการวิจัยต่าง ๆ ซึ่งความตกลงดังกล่าว ทั้งสองฉบับจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันลงนาม

ความตกลงทวิภาคี
1. ความตกลงว่าด้วยบริการทางอากาศ ฉบับแรกลงนามเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2490 และฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2514
2. ความตกลงพื้นฐานว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ลงนามเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2515 อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน ลงนามเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2518 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2519
3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการความร่วมมือของเนเธอร์แลนด์สำหรับตลาดเกิดใหม่ (ของเนเธอร์แลนด์) ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ. 2001 – 2003) ลงนามเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544
4. ความตกลงว่าด้วยการมีผลบังคับในการจ่ายเงินประกันสังคมแก่คนชาติของภาคี (เนเธอร์แลนด์) ที่พำนักอยู่ในประเทศภาคีอีกฝ่าย (ประเทศไทย) ลงนามเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
5. บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยโครงการความร่วมมือสำหรับตลาดเกิดใหม่ (ของเนเธอร์แลนด์) ฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และได้มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าว เป็นเวลา 2 ปี โดยบันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 สิงหาคม 2550
6. สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวนักโทษและการให้ความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา ลงนามเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2548
สิงหาคม 2550
เรียบเรียงโดย กองยุโรป 1 กรมยุโรป โทร. 0 2643 5145 Fax. 0 2643 5146 E-mail : european02@mfa.go.th

ข้อมูลนี้ คัดลอกมาจากเวบของกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านต้องการข้อมูลที่อัพเดท สามารถเข้าชมได้ที่เวบไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศครับ

Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ