Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ นิวซีแลนด์ เชิญชมครับ

บทความท่องเที่ยวประเทศ นิวซีแลนด์
21439 Trip เกาะเหนือ New Zealand เจี๊ยบ 17/10/2006
เรื่องเล่าจากสมาชิก หน้าที่ 1
เรื่องเล่าจากสมาชิก หน้าที่ 2
กระทู้ภาพถ่ายท่องเที่ยว นิวซีแลนด์ จากคุณ nink
ระเบียบ การขอวีซ่าเข้าปรเทศ นิวซีแลนด์
หลักฐานการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว

อกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้
- ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
- ค่าวีซ่า 3200 บาท (ท่านสามารถชำระค่าวีซ่าด้วยเงินสด บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์ หรือแบงค์ดร๊าฟที่สั่งจ่าย "สถานฑูตนิวซีแลนด์" ) จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
- หลักฐานการเงิน ( สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน (สำเนา 1 ชุด)
- ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน กรุณายื่นแบบฟอร์ม "Sponsoring a Visitor Form" ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว
- ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
- ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
- ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดยื่นใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่

กรณีที่เดินทางระหว่างวันหยุดพักร้อน หรือวันหยุดทั่วไป
โปรดยื่นเอกสารรับรองสถานภาพการงานที่ระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส ถ้ามี ) อายุการทำงาน และตำแหน่ง หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุระดับชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน เอกสารที่กล่าวมาจะต้องได้รับการลงนามโดยผู้มีอำนาจจากหน่วยงาน / บริษัท / โรงเรียนเท่านั้น

หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท/ห้างร้านนั้น ๆ
กรณีที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือการทำงาน
โปรดยื่นหนังสือที่ออกโดยองค์การ / บริษัท เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และกากการเดินทางเกี่ยวเนื่องกับองค์กร / บริษัทที่ประเทศนิวซีแลนด์กรุณายื่นจดหมายเชิญ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรณีเดินทางมานานกว่า 24 เดือน อันเนื่องมาจากผู้สมัครติดตามสามี หรอภรรยา หรือบุตร ที่ได้รับวีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียนระยะยาว โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าท่านกับผู้ที่ได้รับวีซ่าระยะยาว เช่น ใบทะเบียนสมาส ใบสูติบัตร
- หลักฐานการได้รับวีซ่าระยะยาวของคู่สมรส หรือบุตร
- จดหมายรับรอง / จดหมายยืนยันจากสมาชิกในครอบครัว
- ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 17 ปี โปรดยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรมจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านเคยพำนักนานกว่า 12 เดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รายงานการสอบประวัติจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สมิติเวช (สุขุมวิท) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด๊อกเตอร์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า)
*** ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า

การยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกวีซ่า สถานฑูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
(ตู้ ป.ณ. 2719 กรุงเทพฯ 10500)
โทรศัพท์ (66) 2 654 3444
แฟกซ์ (66ฉ2 654 3445

เวลาการยื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 และ 13.00 - 14.30
เวลาทำากร 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ท่านสามารถมารับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ พิมพ์ จาก WWW.immigration.govt.nz

ระยะเวลาการพิจารณา
หากเอกสารทุกอย่างพร้อม ท่านอาจจะได้รับผลภายในวันเดียวกัน
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารของท่าน หรือต้องการนัดสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่ประมาณ 15 - 20 วันทำการ

ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง
- ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 30 บาท

หลักฐานการสมัครวีซ่าทำงาน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทำงานมีดังต่อไปนี้
- ใบสมัครวีซ่าทำงานที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
- ค่าวีซ่า 5200 บาท (ท่านสามารถชำระค่าวีซ่าด้วยเงินสด บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์ หรือ แบงค์ดร๊าฟที่สั่งจ่าย "สถานฑูตนิวซีแลนด์" จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- หนังสือสัญญาว่าจ้างตัวจริง หรือแฟกซ์จากนายจ้าง ที่ระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ เงินเดือน เงื่อนไข การว่าจางต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่ต้องการ รวมถึงระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาของตำแหน่งงานที่เปิดรออยู่
- หลักฐานของผู้สมัครที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครได้รับการอบรม หรือมีคุณสมบัติ หรือมีประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่นายจ้างต้องการ เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง ใบผ่านงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
- หลักฐานการจดทะเบียนของหน่วยงาน / บริษัท / ห้างร้านของนายจ้าง (ถ้าเป็นประโยชน์)
- หลักฐานที่แสดงว่านายจ้างที่นิวซีแลนด์ได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมือง ให้ว่าจ้างชาวต่างชาติทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ

กรณีนักบวชที่จะไปจำวัด หรือโบสถ์ที่ประเทศนิวซีแลนด์
-โปรดยื่นหนังสือรับรองจากองค์กรทางศาสนาที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฏหมายของประเทศนิวซีแลนด์
- หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศจากเจ้าคณะภาค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรณีหัวหน้าทัวร์
- โปรดยื่นหนังสือรับรองจากบริษัททัวร์ที่ระบุว่า ผู้สมัครเป็นพนักงานประจำ หรือชั่วคราว และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน รวมถึงอายุการทำงาน บริษัททัวร์จะรับผิดชอบอะไรบ้างระหว่างที่หัวหน้าทัวร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์
- หลักฐานการเงินของบริษัททัวร์ บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
- หนังสืออนุญาตินำเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรณีการจ้างงานที่มีระยะเวลานานกว่า 24 เดือน
- ประวัติการตรวจอาชญากรรมจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านเคยพำนักนานกว่า 12 เดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รายงานการสอบประวัติจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ จากดรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สมิติเวช (สุขุมวิท) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า) ใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

*** ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า

การยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกวีซ่า สถานฑูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2 6543444
แฟกซ์ (66) 2 654 3445

เวลาการยื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 และ 13.00 - 14.30
เวลาทำการ 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ท่านสามารถรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ พิมพ์จาก WWW.immigration.govt.nz

ระยะเวลาการพิจารณา
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารของท่าน หรือต้องการนัดสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่ประมาณ 15 - 20 วัน ทำการ
ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง
- ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 30 บาท


Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ