Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


ใต้หวัน
ใต้หวัน
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ ใต้หวัน เชิญชมครับ

เอกสารในการยื่นวีซ่า TAIWAN
" หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
" คำร้องขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ
" รูปสี ขนาด 1-1นิ้วครึ่ง หรือ 4 ซ.ม. X 4 ซ.ม. 2 รูป
" ในกรณี ธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ติดต่อเพื่อประกอบการพิจารณา
" หลักฐานการทำงาน โดยระบุถึงวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ลางานได้ กรณี
ข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแทน ถ้าประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องแสดง
หลักฐานทางเศรษฐกิจของบิดา-มารดา
" หลักทรัพย์ ควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน อาทิ สมุดบัญชีเงินประจำ บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีออมทรัพย์ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
" หลักฐานอื่น ๆ ** ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว
หากท่านมีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร ท่านควรนำใบอนุญาตการประกอบอาชีพนั้น ๆ มาแสดง

กระทู้เกี่ยวกับประเทศ ใต้หวัน
ไต้หวัน
Taiwan

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่
ประมาณ 160 ก.ม. (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ
ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu)
และเกาะเล็กเกาะน้อยอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

พื้นที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้
โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะ จัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

เมืองหลวง ไทเป (ประชากรประมาณ 2.7 ล้านคน)

ประชากร 23 ล้านคน (ปี 2545) ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น
โดยมีชาวเขาพื้นเมืองที่สำคัญ 9 เผ่า ได้แก่ Ami, Atayal, Paiwan,
Bunun, Puyuma, Rukai, Tsou, Saisiyat และ Yami

ภูมิอากาศ ร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน ฤดูร้อน (พ.ค.-ก.ย.)
อุณหภูมิเฉลี่ย 27 - 35 C ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 C

ภาษา จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน)
เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

ศาสนา พุทธมหายาน ขงจื้อ เต๋า และคริสต์

หน่วยเงิน เหรียญไต้หวัน (New Taiwan Dollar : NT$)
35.06 NT$ = $1 US หรือ 1 เหรียญไต้หวัน = 1.34 บาท

GDP 275,789 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2545)

GNP 287,800 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2545)

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ

- 1.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2545) มากเป็นอันดับที่ 3 รองจากญี่ปุ่น และจีน

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 12,851 เหรียญสหรัฐ (ปี 2545)

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของ GDP ผลผลิตหลัก ได้แก่
ข้าว อ้อย ผัก ข้าวโพด ผลไม้ ดอกไม้ และชา ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร สัตว์ปีก และวัว

อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 32.62 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
เป็นสายเลือดของเศรษฐกิจไต้หวัน โดยภาคอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

เมืองสำคัญ -เกาสง (Kaohsiung) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต
้และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน และเป็นท่าเรือใหญ่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก

- จีหลง (Keelung) เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือ

ผู้นำ

นายเฉิน สุยเปี่ยน (Chen Shui-bian) ประธานาธิบดี
นางลวี่ ซิ่วเหลียน (Lu Hsiu-lien) รองประธานาธิบดี
นายโหยว สีคุน (Yu Shyi-kun) นายกรัฐมนตรี
นายเจี่ยน อิ้วซิน (Eugene Y.H. Chien) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การเมืองการปกครอง
ประธานาธิบดี (President)

ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายเฉิน สุยเปี่ยน สังกัดพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
(Democratic Progressive Party หรือ DPP) ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2543 และรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2543 อำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดีครอบคลุมถึงการบัญชาการทางทัพบก ทัพเรือ และทัพอากาศ
การประกาศกฎหมายและกฤษฎีกา ข้อยุติของสนธิสัญญา การประกาศสงคราม และสงบศึก
การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ
จะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

อำนาจพิเศษของประธานาธิบดีรวมถึงการแต่งตั้งและถอดถอนข้าราชการของสภาควบคุม
และสภาตุลาการ(The Control and Judicial Yuans)
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอำนาจในการบริหารสภา (inter-Yuan)
และการใช้อำนาจในสภาวะการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนั้น
ประธานาธิบดียังเป็นประธานของสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยตำแหน่ง

ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย

รัฐธรรมนูญการปกครองแบบ 5 อำนาจ (5 สภา) (The Five Yuans)

รัฐธรรมนูญไต้หวันได้จัดแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 5 สภา ได้แก่
(1) สภาบริหาร (The Executive Yuan)
(2) สภานิติบัญญัติ (The Legislative Yuan)
(3) สภาตุลาการ (The Judical Yuan)
(4) สภาตรวจสอบและคัดเลือก (The Examination Yuan)
(5) สภาควบคุม (The Control yuan) เป็นส่วนของการบริหารประเทศสูงสุด

สภาบริหาร (The Executive Yuan)(คณะรัฐมนตรี)

สภาบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับผิดชอบการสร้างนโยบายของชาติและ
ทำให้บังเกิดผล มีการจัดองค์การย่อย 3 ระดับ ภายใต้สภาบริหาร คือ

(1) คณะมนตรีสภาบริหาร (Executive Yuan Council) คือ คณะรัฐมนตรี

(2) องค์การบริหาร (Executive Organizations) คือกระทรวง
และคณะกรรมาธิการ ต่าง ๆ ที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

(3) หน่วยงานขึ้นตรง (Subordinate Departments)

รวมไปถึงสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานสถิติ กรมประชาสัมพันธ์
และคณะกรรมาธิการพิเศษอื่น ๆ และ คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ

สภานิติบัญญัติ (The Legislative Yuan)

สภานิติบัญญัติเป็นตัวแทนของประชาชนในการผ่านการออกกฎหมาย
และควบคุมการทำงานของสภาบริหาร ผู้แทนของสภานิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 164 คน
สภานิติบัญญัติมีสมัยประชุมปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการออกกฎหมายทั่วไป
การรับรองคำสั่งฉุกเฉิน การตรวจสอบร่างรัฐบัญญัติงบประมาณ
และการตรวจสอบรายงานทางบัญชี การรับรองรัฐบัญญัติที่ออกโดยกฎอัยการศึก
และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันพรรคก๊กมินตั๋งยังคงครองเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติ

สภาตุลาการ (The Judicial Yuan)

ระบบตุลาการของไต้หวัน นอกจากมีศาลชั้นต้น (The District Court)
ศาลอุทธรณ์ (The High Court) และศาลฎีกา (The Supreme Court) แล้ว
ยังมีสภาตุลาการเป็นสภาตุลาการที่สูงสุดของประเทศ โดยควบคุมกระทรวงยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลฝ่ายบริหารและคณะกรรมาธิการระเบียบวินัยข้าราชการ สภาตุลาการมี
ประธาน รองประธาน และตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน
ทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของสภาควบคุม

สภาตรวจสอบและคัดเลือก (The Examination Yuan)

สภาตรวจสอบและคัดเลือกรับผิดชอบในการสอบสวน การแต่งตั้ง การคัดเลือกการบันทึกข้อมูล การใช้จ่ายเงินของข้าราชการในสังกัดของรัฐบาล การแบ่งหน้าที่ของสภาตรวจสอบ
และคัดเลือกออกจากฝ่ายบริหารเป็นสิ่งที่รับรองความเป็นอิสระ
จากอิทธิพลของพรรคพวกเดียวกันอำนาจเช่นนี้ได้ถูกนำมาใช้โดยสภาตรวจสอบ
และคัดเลือกแต่เพียงลำพังในระดับการปกครองส่วนกลาง ระบบการตรวจสอบและคัดเลือกได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างของรัฐบาลทั้งหมด

ไม่ว่าจะมีลำดับยศสูงหรือต่ำ

สภาควบคุม (The Control Yuan)

สภาควบคุมเป็นฝ่ายควบคุมสูงสุดของชาติ มีสิทธิในการให้ความคิดเห็นการพิจารณาความผิด
ของข้าราชการ การว่ากล่าวตำหนิติเตียน การลงโทษ และการตรวจสอบบัญชี สภาควบคุมมีอำนาจเป็นลำดับที่สองของอำนาจการปกครองของไต้หวันที่สืบต่อกันมา 2 สภา
(อีกสภาหนึ่งคือสภาตรวจสอบและคัดเลือก) ซึ่งถูกผสมผสานเข้ากับสภาบริหารสภานิติบัญญัติ สภาตุลาการของระบอบประชาธิปไตยทางตะวันตกในระบบการปกครองทั้ง 5 อำนาจแห่งสภา
สภาควบคุมนี้จะประชุมกันเดือนละครั้ง และมีกระทรวงตรวจสอบ (Ministry of Audit)
เป็นองค์กรย่อยของสภา

นโยบายต่างประเทศ

โดยที่ไต้หวันมีข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ เนื่องจากภาวะบีบคั้นของ
จีนภายใต้กรอบนโยบายจีนเดียว จึงทำให้ไต้หวันมีนโยบายเน้นการกระชับความสัมพันธ
์ในกรอบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กับประเทศต่าง ๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน สำหรับนโยบายต่างประเทศของไต้หวันต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น
ไต้หวันได้ดำเนิน “นโยบายมุ่งสู่ใต้” (Go South Policy) เป็นนโยบายส่งเสริมให้ชาวไต้หวันมาลงทุนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อลดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไต้หวันต้องพึ่งพาจีนและใช้เศรษฐกิจ เป็นช่องทางกระชับความสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้

ในกรอบเวทีระหว่างประเทศที่ไต้หวันได้เป็นสมาชิก ได้แก่
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperartion - APEC)
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO)
โดยเป็นการเข้าร่วมในฐานะที่เป็นเขตศุลกากรพิเศษ มิใช่ในสถานะของรัฐ

ปัจจุบัน ไต้หวันมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 27 ประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในแถบอเมริกากลางและแอฟริกา
ไต้หวันมีสถานทูตและสำนักงานผู้แทน 98 แห่งใน 63 ประเทศ


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวัน
ตามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ไทยยอมรับว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องเพียงรัฐบาลเดียวของจีน
และไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ของจีน หรือสิ่งที่เรียกว่า \"นโยบายจีนเดียว\" ประเทศไทยจึงยุติการติดต่อที่เป็นทางการกับไต้หวัน แต่ยังคงมีการติดต่อเป็นปกติในด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและแรงงานโดยมีช่องทางการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการ
ผ่านสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป (Taipei Economic and Cultural Office)
ซึ่งเป็นตัวแทนของไต้หวัน ตั้งอยู่ที่ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาธรใต้
และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (Thailand Trade and Economic Office)
ไทเป ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 เลขที่ 150 Fuhsing N. Road

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย – ไต้หวัน

การค้ารวม

สำหรับใน 9 เดือนแรกของปี 2546 การค้ารวมไทย-ไต้หวันมีมูลค่า 4,139.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2545 ร้อยละ 15.59

การส่งออก

สำหรับใน 9 เดือนแรกของปี 2546 การส่งออกของไทยมีมูลค่า 1,827.0 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2545 ร้อยละ 27.74

การนำเข้า

สำหรับใน 9 เดือนแรกของปี 2546 การนำเข้าของไทยมีมูลค่า 2,312.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2545 ร้อยละ 7.51

ดุลการค้า

ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าแก่ไต้หวันมาโดยตลอด สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2546
ไทยขาดดุลการค้าแก่ไต้หวันเป็นมูลค่า 721.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกและนำเข้า

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์กึ่งตัวนำ
ทรานซิสเตอร์และไดโอด ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้า

และผลิตภัณฑ์กระดาษ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยางพารา เป็นต้น

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ แผงวงจร
ไฟฟ้า ผ้าผืน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์โลหะ เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคทางการค้า

- ไต้หวันกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
และเป็นการปกป้องผู้ผลิตภายใน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ไต้หวันสามารถผลิตเองได้
เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด พืชผักบางชนิด (มันฝรั่ง มันเทศ ข้าว)
ผลไม้เมืองร้อน (มะม่วง ลำไย มะละกอ แตงโม สับปะรด ฯลฯ) ถั่วลิสง ถั่วแดง ปัจจุบัน
ไต้หวันอนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากไทยได้เพียง 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะพร้าว

- ไต้หวันอนุญาตให้นำเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ โดยเปิดโควต้ารวมให้ทุกประเทศ แต่ไทย
ยังไม่สามารถส่งออกได้ เนื่องจากไทยยังไม่ผ่านการตรวจรับรองการปลอดภัยโรค Newcastle

- ไต้หวันอนุญาตให้นำเข้าอาหารสุนัข/แมวชนิดแห้งได้
โดยผู้ส่งออกจะต้องผ่านการตรวจรับรองโรงงานผู้ผลิตอาหารสุนัขและแมวจาก
Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine – BAHIQ
ของไต้หวันก่อน เพื่อเป็นการป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย และโรค Newcastle
(ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2544)

- เนื่องจากไทยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน ทำให้การติดต่อดำเนินการต่างๆ
ไม่สามารถใช้กลไกทางการทูตได้ ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จึงเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนระหว่างภาคเอกชน

- Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine – BAHIQ ของไต้หวันจะแก้ไขระเบียบการตรวจกักกันโรคพืชของไต้หวัน
โดยจะมีผลต่อการห้ามนำเข้าผักและผลไม้จากไทย ซึ่งถูกระบุในประกาศว่า
ไทยเป็นแหล่งแพร่ระบาดของหนอนแมลงในพืช คือ ลำไย มังคุด เงาะ ถั่วฝักยาว พริก หมาก
และมะเขือเทศ โดยให้ฝ่ายไทยเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ภายในวันที่ 1 กันยายน 2546 ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก.อช.)
และกรมวิชาการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ส่งผู้แทนไปเจรจาชี้แจงกับฝ่ายไต้หวันแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546

การลงทุน

ปัจจุบัน ไต้หวันลงทุนในไทยกว่า 1,400 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
เป็นอันดับ 3 รองจากญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ประเภทธุรกิจที่ไต้หวันมาลงทุนมากในไทย
ได้แก่ อุตสาหกรรมเบา อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์
กระดาษและพลาสติก โดยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก

อนึ่ง ไทยและไต้หวันได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุน เมื่อ 30 เมษายน 2539

แรงงานไทยในไต้หวัน

ไต้หวันเป็นสถานที่ที่แรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากที่สุด ปัจจุบัน จำนวนแรงงาน
ไทยที่อยู่ในไต้หวันมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 111,538 คน (สถิติเมื่อธันวาคม 2545) และมีจำนวนมากที่สุดของแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน
และนำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี

การท่องเที่ยว

ประเทศไทยและคนไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวไต้หวันในทุกระดับ
เนื่องจากความใกล้ชิดในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและศาสนาพุทธ
ปัจจุบันคนไต้หวันเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ปีละประมาณ 700,000 คน มีชุมชนชาวไต้หวันเดินทางมาติดต่อค้าขายและลงทุนในประเทศไทย
ประมาณ 150,000 คน ในระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2545
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้ให้การตรวจลงตราแก่ชาวไต้หวัน
จำนวน 361,248 ราย นอกเหนือจากนี้ คาดว่าเป็นการขอรับการตรวจลงตรา
ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ ที่ประเทศไทย

พฤศจิกายน 2546


เรียบเรียงโดย กองเอเชียตะวันออก3 กรมเอเชียตะวันออก โทร.02-643-5203-4 E-mail : div1104@mfa.go.th

ข้อมูลนี้ คัดลอกมาจากเวบของกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านต้องการข้อมูลที่อัพเดท สามารถเข้าชมได้ที่เวบไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศครับ

Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ