Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


นครรัฐวาติกัน
นครรัฐวาติกัน
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ นครรัฐวาติกัน เชิญชมครับ

นครรัฐวาติกัน
Vatican City State

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ภายในเขตกรุงโรม ประเทศอิตาลี

พื้นที่ 0.438 ตารางกิโลเมตร (0.17 ตารางไมล์)

ประชากร 880 คน เชื้อชาติอิตาลี และสวิส (2543)

อัตราการเติบโตของประชากร ร้อยละ 1.15 (2543)

สกุลเงินตรา ลีรา (Lira)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 2,188 ลีรา (10 พ.ค. 2544)

ภาษาราชการ อิตาลีและลาติน

เมืองหลวง นครรัฐวาติกัน (Vatican City)

วันชาติ 22 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่สอง ทรงเข้ารับตำแหน่ง (22 ตุลาคม 1978)

การปกครอง รัฐเอกราช มีสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุข การบริหารกระทำผ่านสำนักเลขาธิการแห่งรัฐ (Secretariat of State) และมีเลขาธิการแห่งรัฐ(Secretary of State) เทียบเท่านายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะหน่วยงานระดับกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 10 หน่วยงาน เรียกว่า Sacred Congregations รัฐธรรมนูญApostolic Constitution (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1969)

ประมุข สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่สอง (John Paul II) ทรงได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 265 จากสภาที่ปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2521 (ค.ศ. 1978) ทรงดำรงตำแหน่งประมุขสูงสุดของคริสต์ศาสนานิกายโรมันแคธอลิค ซึ่งมีผู้นับถือทั่วโลกประมาณ 1 พันล้านคน

นายกรัฐมนตรี Cardinal Angelo Sodano (Secretary of State) (2 ธันวาคม 2533/1990)

รองนายกรัฐมนตรี และ Archbishop Giovanni Battista Re รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (Substitute of the Secretary of State)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Archbishop Jean-Louis Tauran (Secretary for Relations with States)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนา Cardinal Francis Arinze
(President of the Papal Council for Interreligious Dialogue)

สมาชิกภาพในองค์การระหว่างประเทศ IAEA, ICFTU, Intelsat, IOM (observer), ITU, OAS (observer), OPCW, OSCE, UN (observer), UNCTAD, UNHCR, UPU, WIPO, WToO (observer)
การเมืองการปกครอง
นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2472 (ค.ศ. 1929) นครรัฐวาติกันและอิตาลีได้ลงนามสนธิสัญญายอมรับสถานะของนครรัฐวาติกัน เป็นรัฐเอกราชมีอำนาจอธิปไตยของตนเอง ตั้งแต่ 2503 (ค.ศ. 1960) นครรัฐวาติกันได้รับการจารึกให้เป็นดินแดนที่จะต้องได้รับการปกป้องรักษา ไว้เป็นพิเศษในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางอาวุธ (International Register of Cultural Works under Special Protection in Case of Armed Conflict) เนื่องจากเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมของโลก มีหอสมุดอันเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 (the Apostolic Library of the Vatican) และต่อมาในศตวรรษที่ 15 ได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุนครรัฐวาติกันขึ้นด้วย (Secret Archive of the Vatican) พิพิธภัณฑ์วาติกัน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ และยังมีสำนักพิมพ์ของตนชื่อ the Vatican Polyglot Press ซึ่งเป็นที่จัดพิมพ์ผลงานภาษาต่างๆ รวมทั้งออกหนังสือพิมพ์รายวัน L Observatore Romano ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ 2404 (ค.ศ. 1861) และตั้งแต่ 2472 (ค.ศ. 1931) นครรัฐวาติกันได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งถ่ายทอดเสียงภาษาต่างๆ ถึง 30 ภาษา ปัจจุบันนครรัฐวาติกันมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 3 สถานี สถานีโทรทัศน์ 1 สถานี

เศรษฐกิจการค้า
ศาสนจักรวาติกันมีรายได้หลักจากการสนับสนุนทางการเงินของ องค์กรคริสตศาสนานิกายโรมันแคธอลิคทั่วโลก เงินรายได้นี้เรียกว่า "Peter s Pence" นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการลงทุนต่างๆ ภายใต้การบริหารของหน่วยงาน The Patrimony of the Holy See ค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ สิ่งพิมพ์ ดวงตราไปรษณียากร ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครรัฐวาติกัน
ในปี 2205 (ค.ศ. 1662) สมเด็จพระสันตะปาปา Alexander ที่ 7 ได้จัดส่งคณะมิชชันนารีชุดแรกเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับเป็นคณะผู้ก่อตั้งคริสตศาสนาในไทยเป็นคณะแรก สมเด็จพระสันตะปาปา Innocent ที่ 11 ได้มีพระราชสาส์นมาถวายพระพรสมเด็จพระนารายณ์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2222 (ค.ศ. 1679) ซึ่งทรงมีพระราชสาส์นตอบในปี 2223 (ค.ศ. 1680) แต่เรืออัญเชิญพระราชสาสน์ได้ประสบอุบัติเหตุแตกกลางทะเล ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปา Innocent ที่ 11 จึงได้มีพระราชสาส์นมาอีกเป็นครั้งที่ 2 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2230(ค.ศ. 1687) ในปี 2231 (ค.ศ. 1688) สมเด็จพระนารายณ์ทรงส่งคณะนำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เดินทางไปยังกรุงโรม เพื่ออัญเชิญพระราชสาส์นตอบไปถวาย ลงวันที่ 23ธันวาคม 2231 (ค.ศ.1688) ในปลายศตวรรษที่ 17 ได้เกิดความปั่นป่วนในพระราชอาณาจักรจากการสงครามกับพม่าซึ่งนำไปสู่การเสียกรุงในที่สุด คริสตจักรในกรุงศรีอยุธยาจึงถูกทำลายลง
ในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาคริสตจักรได้เริ่มฟื้นฟูกลับคืนมาอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชสาส์นติดต่อกับสมเด็จพระสันตะปาปา Pius ที่ 9 ระหว่างปี 2394-2404 (ค.ศ. 1851-1861) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสนครวาติกันในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปในปี 2440 (ค.ศ. 1897) ได้ทรงเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปา Leo ที่ 13 นับเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนเป็นครั้งแรกในระดับประมุขของ ประเทศระหว่างราชอาณาจักรไทยและศาสนจักรวาติกัน ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จเยือนกรุงโรม และทรงพบสมเด็จพระสันตะปาปา Pius ที่ 11 เมื่อเดือนมีนาคม 2477 (ค.ศ.1934) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสนครวาติกันในเดือนตุลาคม 2503 (ค.ศ. 1960) และทรงเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปา John 23
ราชอาณาจักรไทยและศาสนจักรวาติกันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2512 (ค.ศ. 1969) ฝ่ายไทยได้มอบให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ดูแลความสัมพันธ์ไทย-วาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงแต่งตั้งคาร์ดินัลชาวไทยคนแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2526 (ค.ศ. 1983) คือ คาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2527 (ค.ศ. 1984) หลังจากเยือนประเทศไทยพระองค์ยังได้เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ปาปัวนิวกินี และหมู่เกาะโซโลมอน ในคราวเดียวกันอีกด้วย ในระหว่างการเยือนไทยน ี้สมเด็จพระสันตะปาปาได้เยี่ยมค่ายผู้อพยพที่พนัสนิคม และเรียกร้องวิงวอนให้ประเทศต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพเหล่านั้น อีกทั้งยังทรงบริจาคเงินสดช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอินโดจีนเป็นจำนวน 1 ล้านบาทอีกด้วย

เอกอัครราชทูตไทยประจำนครรัฐวาติกัน นายรณรงค์ นพคุณ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (มีเขตอาณาครอบคลุมนครรัฐวาติกัน และราชรัฐลิกเตนสไตน์)

เอกอัครสมณทูตวาติกันวาติกันประจำประเทศไทย Archbishop Adriano Bernardini


รายละเอียดการเยือนระหว่างไทยกับวาติกัน เอกสารประกอบ 2

วันที่ ฝ่ายไทย ฝ่ายวาติกัน การเยือน
2440 พระบาทสมเด็จ-พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประพาส นครวาติกันและทรงเยี่ยม Pope Leo XIII
มีนาคม 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า-เจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประพาสนครวาติกัน และทรงเยี่ยม Pope Pius XI
ตุลาคม 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ประพาสนครวาติกัน และทรงเยี่ยม Pope John XXIII
10-11 พฤษภาคม 2527 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2เสด็จฯ เยือนไทย
กันยายน 2538 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ เยือนนครวาติกัน
เมษายน 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนนครวาติกัน
16-18 มิถุนายน 2541 Monsignor Celestino Migliore รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศวาติกัน เข้าร่วมการประชุม Presidents of the Asian Bishops s Conference และได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พร้อมทั้งมอบภาพจำลองภาพวาดราชทูตไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่เดินทางไปเข้าเฝ้าถวายพระราชสาสน์แด่สมเด็จพระสันตปาปาอินโนเซนท์ ที่ 11 ซึ่งภาพดังกล่าวได้มอบให้หอสมุดแห่งชาติ 3 ภาพ และกระทรวงการต่างประเทศ 3 ภาพ


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของนครรัฐวาติกัน
ศาสนจักรวาติกันมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ 167 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้มี 64 ประเทศที่เปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำวาติกันที่กรุงโรม ศาสนจักรวาติกันสนใจเป็นพิเศษในปัญหาสันติภาพ การลดกำลังอาวุธ และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาทางด้านสังคม วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ของโลกปัจจุบันด้วย วาติกันมีผู้สังเกตการณ์ถาวรประจำอยู่ในองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เช่น สหประชาชาติ ทั้งที่นครนิวยอร์กและที่นครเจนีวา และในองค์การชำนัญพิเศษต่างๆ ของสหประชาชาติ ได้แก่ UNESCO, FAO, WHO, ILO และ EU เป็นต้น ดังนั้น ในการประชุมสหประชาชาติและองค์การชำนัญพิเศษต่างๆ จะมีตัวแทนจากศาสนจักรวาติกันเข้าร่วมประชุมด้วย
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 มีบทบาทอย่างมากในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ กว่า 80 ประเทศ และเดินทางเยือนประเทศทั่วโลกกว่า 150 ประเทศ ได้ริเริ่มการกระชับความสัมพันธ์กับศาสนาต่างๆ เช่น อิสลาม ฮินดู คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ ทรงสนพระทัยในประเด็นปัญหาระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนและปัญหาด้านมนุษยธรรมต่างๆ โดยมิใช่เป็นไปในลักษณะทางการเมือง โดยได้ทรงวิงวอนต่อประชาคมโลกเพื่อให้ยุติความขัดแย้ง และหันมาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีในหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเหยียดผิวในแอฟริกาใต้ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนีย ยูโกสลาเวีย ทั้งยังทรงเป็นผู้นำในการรณรงค์ขอความช่วยเหลือจาก ประชาคมโลกเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบเคราะห์กรรมต่างๆ พระองค์ยังทรงออกแถลงการณ์ที่จะสนับสนุนบทบาทของศาสนาคริสต์ ในการส่งเสริมระเบียบใหม่ของโลกให้เป็นโลกที่มีความสุขและสันติภาพ

การฉลองครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์ไทย-วาติกัน ปี 2537
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 (ค.ศ. 1994) สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ได้จัดให้มีการตีพิมพ์บทความและสาส์น ของ Monsignor Luigi Bressan เอกอัครสมณทูตวาติกันฯ ใน Supplement ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ในโอกาสการครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-วาติกัน
ในโอกาสการฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่สอง ได้ประทานเครื่องอิสริยาภรณ์ Knight Grand Cross of the Pian Order แก่นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดย ฯพณฯ เอกอัคร-สมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2537 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกให้แก่ H.E. Archbishop Jean Louis Tauran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนครรัฐวาติกัน โดยเอกอัครราชทูตไทยประจำนครรัฐวาติกันเป็นผู้มอบเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2540

พระประวัติ เอกสารประกอบ 1

สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่สอง
Pope John Paul II
พระนามเดิม Karol Joseph Wojtyla
ประสูติ 18 พฤษภาคม 2463 (ค.ศ. 1920)
ที่เมือง Wadowice ประเทศโปแลนด์

พระประวัติ
1 พฤศจิกายน 1946 บวชเป็นพระ
1954 อาจารย์ด้านจริยธรรม มหาวิทยาลัยคาธอลิกแห่งเมือง Lublin
1958 ดำรงตำแหน่ง Auxiliary Bishop of Krakow
1962 ดำรงตำแหน่ง Vicar Capitular of Krakow
1964 ดำรงตำแหน่ง Archbishop of Krakow
1967 Pope Paul VI แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Cardinal
16 ตุลาคม 1978 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 256
ทรงใช้พระนาม John Paul II
ทรงเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาชาวโปแลนด์องค์แรก และเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาที่มิใช่ชาวอิตาเลี่ยนองค์ที่สอง องค์แรกคือ Pope Adrian VI เมื่อปี ค.ศ. 1522
1981 ทรงถูกรอบยิง
1984 เสด็จฯ เยือนประเทศไทย

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงอำนาจสูงสุดทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เป็นชาวโปแลนด์มีพระนามเดิมว่า Karol Wojtyla ทรงได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2521 (ค.ศ. 1978) โดยสภาที่ปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้น Cardinal (College of Cardinals) ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเฉพาะสมเด็จพระราชาคณะชั้น Cardinal ที่มีอายุต่ำกว่า 80 ปีเท่านั้น โดยผู้ที่จะได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาจะได้รับเลือกจากบรรดาพระคาร์ดินัลเหล่านี้นั่นเอง สมเด็จพระสันตะปาปาที่ได้ทรงรับเลือกตั้งแล้วจะอยู่ในตำแหน่งไปจนตลอดพระชนม์ชีพ

การบริหารศาสนจักร เป็นหน้าที่ของ the Roman Curia หรือสำนักงานบริหารศาสนจักรส่วนกลาง ซึ่งมักเรียกในภาษาอังกฤษว่า Holy See หรือ Apostolic See มีหน่วยงานหลักคือ สำนักเลขาธิการแห่งรัฐ (Secretariat of State) รับผิดชอบการบริหารประเทศ โดยมีพระคาร์ดินัลผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแห่งรัฐ (Secretary of State) เป็นหัวหน้า (เทียบเท่านายกรัฐมนตรี) มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการด้านการเมืองและการทูตของนครรัฐวาติกันเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 (ค.ศ. 1988) สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่สอง ทรงปรับปรุงโครงสร้างของสำนักเลขาธิการแห่งรัฐ โดยแบ่งเป็น 2 หน่วยงาน คือ
1. The Section for General Affairs หรือ The First Section รับผิดชอบด้านการบริหารของศาสนจักรและดูแลสถานทูตต่าง ๆ ประจำนครรัฐวาติกัน หัวหน้าหน่วยงานคือ The Substitute for General Affairs และมีผู้ช่วยคือ The Assessor for General Affairs
2. The Section for Relations with States รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการแต่งตั้งบิชอปในประเทศต่าง ๆ หัวหน้าหน่วยงานคือ The Secretary for Relations with States และมีผู้ช่วยคือ The Under-Secretary for Relations with States
นอกจากหน่วยงานทั้งสองข้างต้นแล้วยังมี Sacred Congregations ต่างๆ ซึ่งเทียบได้กับกระทรวง ต่างๆ รวม 10 กระทรวง เรียกชื่อต่างๆ กันตามลักษณะงานในความรับผิดชอบ เช่น Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, Sacred Congregation for Bishops, Sacred Congregation for the Clergy, Sacred Congregation for Catholic Education เป็นต้น สำหรับกระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมของศาสนจักรในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ได้แก่ Sacred Congregation for the Evangelization of Peoples

พฤษภาคม 2544


เรียบเรียงโดย กองยุโรป 3 กรมยุโรป โทร. 0 2643 5142-3 Fax. 0 2643 5141 E-mail : european04@mfa.go.th

ข้อมูลนี้ คัดลอกมาจากเวบของกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านต้องการข้อมูลที่อัพเดท สามารถเข้าชมได้ที่เวบไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศครับ

Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ