Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 วีซ่า แคนาดา

"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"


วีซ่าและตรวจคนเข้าเมือง
>>วีซ่าชั่วคราว
>> วีซ่านักเรียน
>> วีซ่าทำงาน
>>การย้ายถิ่นฐานถาวรในประเทศแคนาดา

วีซ่าชั่วคราว
ผู้ที่มีสัญชาติไทยต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศแคนาดา สำหรับผู้มีสัญชาติอื่นๆ ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก รายชื่อประเทศที่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศแคนาดา (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น )

เวลาทำการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.

เอกสารประกอบคำร้องการยื่นขอวีซ่า

ท่านต้องยื่น แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ) และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว- PDF * (133 KB) (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ) พร้อมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้:

 1. หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย
 2. รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Passport specifications - PDF * (493 KB) (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ) ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 3. หลักฐานการเงิน: จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
 4. หลักฐานการงาน:
  • จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
  • ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
  • ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
 5. อื่นๆ:
  • ในกรณีที่ท่านเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดูงาน หรือฝึกงาน ท่านต้องยื่นจดหมายเชิญจากประเทศแคนาดาด้วย
  • ถ้าท่านเคยเดินทาง และมีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ในกรณีที่ท่านต้องการศึกษาต่อในประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือน้อยกว่า ท่านต้องใช้คำร้องขอวีซ่าประเภทวีซ่าชั่วคราว เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อศึกษาในระยะสั้น ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และท่านจะต้องเดินทางออกจาก ประเทศแคนาดา
 • ในกรณีที่ท่านมีผู้ติดตาม เช่นคู่สมรสและบุตร ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 19 ปี ท่านต้องกรอกคำร้องฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ติดตามในคำถามข้อ 1
 • ในกรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียน
 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เรียกเก็บ เป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการ มิใช่เป็นค่าวีซ่า เพราะฉะนั้น ท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมคำร้องขอวีซ่า เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณา คำร้องของท่าน ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคำร้อง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
 • การจ่าย ค่าธรรมเนียมวีซ่า ทุกประเภท ท่านต้องจ่ายเป็นเงินไทย (บาท), เงินเหรียญแคนาดา (75 เหรียญ สำหรับเข้าประเทศครั้งเดียว หรือ 150 เหรียญสำหรับเข้าประเทศหลายครั้ง) หรือเงินเหรียญสหรัฐ สถานทูตจะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
 • ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาไม่รับเงินสด ในการชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท จะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาเท่านั้น
 • เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านมาสัมภาษณ์ เพื่อประกอบในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 • ท่านต้องตอบคำถามบนคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง หากท่านไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นผลให้การดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฎิเสธวีซ่าได้

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าชั่วคราวหรือขั้นตอนการยื่นคำร้อง ท่านสามารถหาได้จากเอกสารที่กระทรวงสัญชาติและกิจการคนเข้าเมืองจัดเตรียมให้ มีดังต่อไปนี้

Planning to visit Canada - PDF * (233 KB) (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น )

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำกรุงเทพฯ ไม่มีบริการรับคำร้องขอวีซ่าถาวร ท่านสามาารถดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรได้ที่ศูนย์ดำเนินงานส่วนภูมิภาค สำนักงานข้าหลวงใหญ่ประจำประเทศสิงคโปร์ ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานถาวร พร้อมที่ตั้งของสำนักข้าหลวงใหญ่ในสิงคโปร์ ท่านสามารถหาได้จากหัวข้อที่ เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานถาวรในประเทศแคนาดา (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น )

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวได้ด้วยตัวท่านเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา แผนกตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.

แผนกตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้บริการข้อมูลทั่วไปและสอบถามดังนี้:
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น
สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
แผนกตรวจคนเข้าเมือง
อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 15
990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
(662) 636-0540
(662) 636-0567
โดยทางอีเมล: bangkok-im-enquiry@international.gc.ca

ข้อมูลโดยรวมคัดลอกมาจากเว็บไซต์ http://www.canadainternational.gc.ca
Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ