ระเบียบการและเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ ออสเตรเลีย
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (PDF รายละเอียดแบบฟอร์มการขอวีซ่า)
2.
รูปถ่าย 2 - 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.
การเงิน ( สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ประจำ ตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน )
4.
สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,
5.
สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีที่แต่งงานแล้วต้องใช้ )
6.
ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ ( ภาษาอังกฤษ ) สำเนาทะเบียนการค้าหรือสำเนาใบพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของ)
7.
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล ( ถ้ามี )
8.
สำเนาสูติบัตร ( สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี )
9.
เด็ก ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน ใช้ตัวจริง ( เป็นภาษาอังกฤษ )
10.
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีจะต้องมีใบอนุญาติจากผู้ปกครองในกรณีเดินทางเอง ( บิดาหรือมารดา )อีกกรณี หากเด็กเดินทาง
 
ไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา
11.
ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 70 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ ( จากบริษัทประกันภัย )
 
หมายเหตุ - ในการกรอกใบสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตต้องการให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 
ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน พร้อมที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อลูกค้าได้สะดวก
 
เวลาทำการของสถานฑูต
 
8.00 น. – 12.00 น. เปิดรับยื่นเอกสารขอวีซ่า และ รับเล่มพาสปอร์ต
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 287 – 2680 ( ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 16.00 น. )
   
  ข้อมูลด้านล่างนี้ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2549
 
EMBASSY OF AUSTRALIA
37 SOUTH SATHORN RD.,BANGKOK 10120
Tel : 0 2344 6400
www.immi.gov.au
เวลายื่น 09:00-15:00 น./เวลารับ 15:00-16:00 น.
*** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***
*** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***
เอกสารยื่น VISA AUSTRALIA
Business ใช้แบบฟอร์ม 456
1. จ.ดหมายรับรองการทำงาน
2. จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศออสเตรเลีย
3. สำเนาStatement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
5. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
7. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.immi.gov.au
ดูหัวข้อ Visiting Australia แล้วไปตาม stepที่ Visit For :, Business, Business Visa Short stay Form 456
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2200 บาท(เริ่ม 1 ก.ค.49)+ค่าตรวจเช็คเอกสารที่จ้างคนนอกมาทำ 428 บาท(รวมอยู่ในใบเสร็จสถานฑูต)
และค่าแคชเชียร์เช็ค 35 บาทต่อคนรวมเป็น 2,663 บาท (ยกเว้นยื่นเป็น FAMILY VISA ซึ่งต้องใช้นามสกุลเดียวกันสามารถกรอกแบบฟอร์มเดียวกันได้
โดยเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแค่คนเดียว แต่ต้องเสียค่าตรวเช็คเอกสารแยกแต่ละคน เช่น สามีเดินทางไปประชุมและมีภรรยาและลูกเดินทาง
ไปด้วยให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชุดเดียวกันแต่ลูกต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี จะเสียค่าธรรมเนียมดังนี้ ค่าวีซ่า 2,200บาท , ค่าจ้างตรวจเอกสาร คนละ 428 บาท
ค่าแค็ชเชียน์เช็ค 35 บาท รวมเป็น 3,519 บาท )
9. เริ่ม 01 ตุลาคม48 ใช้เวลา 5-7 วันทำการ (สำหรับคนไทย) ใช้เวลา 10-14 วันทำการ (สำหรับชาวต่างชาติ) ขึ้นอยู่กับสถานฑูตจะเป็นผู้กำหนดวันรับ
หากต้องการเร็วกว่านี้ ทางเอเม็กซ์ อาจจะช่วยขอให้ในขณะยื่น แต่รับรองไม่ได้ว่าสถานฑูต
จะอนุญาติหรือไม่
10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
Tourist ใช้แบบฟอร์ม 48 R THA
1. จ.ดหมายรับรองการทำงาน
2. สำเนาบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน
3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
4. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
6. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.immi.gov.au
ดูหัวข้อ Visiting Australia แล้วไปตาม stepที่ Visit For :, Holiday , Applying for an ETA (Visitor) or A Tourist Visa
,Form 48R THA Application to Visit Australia
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2300 บาท+ค่าตรวจเช็คเอกสารที่จ้างคนนอกมาทำ 428 บาท(รวมอยู่ในใบเสร็จสถานฑูต)
และค่าแคชเชียร์เช็ค 35 บาทต่อคนรวมเป็น 2,763 บาท (ยกเว้นยื่นเป็น FAMILY VISA ซึ่งต้องใช้นามสกุลเดียวกันสามารถกรอกแบบฟอร์มเดียวกันได้
โดยเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแค่คนเดียว แต่ต้องเสียค่าตรวเช็คเอกสารแยกแต่ละคน เช่น สามีเดินทางไปประชุมและมีภรรยาและลูกเดินทาง
ไปด้วยให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชุดเดียวกันแต่ลูกต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี จะเสียค่าธรรมเนียมดังนี้ ค่าวีซ่า 2,300บาท , ค่าจ้างตรวจเอกสาร คนละ 428 บาท
ค่าแค็ชเชียน์เช็ค 25 บาท รวมเป็น 3,609 บาท )
8. เริ่ม 01 ตุลาคม48 ใช้เวลา 5-7 วันทำการ (สำหรับคนไทย) ใช้เวลา 10-14 วันทำการ (สำหรับชาวต่างชาติ) ขึ้นอยู่กับสถานฑูตจะเป็นผู้กำหนดวันรับ
หากต้องการเร็วกว่านี้ ทางเอเม็กซ์ อาจจะช่วยขอให้ในขณะยื่น แต่รับรองไม่ได้ว่าสถานฑูต
จะอนุญาติหรือไม่
9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
Transit Visa
1. ใบจองตั๋วเครื่องบินหรือสำเนาตั๋วเครื่องบิน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป
3. ฟอร์มวีซ่า ใช้ฟอร์ม 876
4. พาสปอร์ตตัวจริง
5. ค่าธรรมเนียม 428 บาท
6. ใช้เวลาทำการ 5 วัน
Transfer Visa เสียค่าธรรมเนียม 428 บาท ใช้เวลาทำการ 5 วัน

*** คน Hungary , Austria , UK ไม่ต้องทำวีซ่าระยะเวลาขึ้นอยู่กับ Immigration ที่ประเทศออสเตรเลีย ***
*** คนอินเดีย ที่มี Work Permit ในไทยใช้เวลาในการยื่น 2-3 สัปดาห์ ***

ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปนี้สามารถทำอิเล็คทอนิควีซ่าได้
1. Andorra 12. Iceland 23. Portugal
2. Austria 13. Ireland 24. San Marino
3. Belgium 14. Italy 25. Singapore
4. Brunei 15. Japan 26. South Korea
5. Canada 16. Liechtenstein 27. Spain
6. Denmark 17. Luxembourg 28. Sweden
7. Finland 18. Malaysia 29. Switzerland
8. France 19. Malta 30. United Kingdom
9. Germany 20. Monaco 31. United States of America
10. Greece 21. Netherlands 32. Vatican City
11. Hong Kong 22. Norway

  29 OCT 2006