ระเบียบการและเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ เยอรมัน
"วีซ่าเชงเก็น" ที่สถานทูตออกให้ สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญา "เชงเก็น" ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เยอรมนี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ออสเตรีย โปรตุเกส สวีเดน และสเปน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว หรือเดินทาง เข้า-ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้ รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศใน กลุ่มสัญญา เชงเก็น ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าและคำแนะนำฉบับนี้ได้ที่สถานทูตฯ โดยไม่เสียค่า ธรรมเนียมใดๆ ในการออกวีซ่าสำหรับบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางไทย จะใช้เวลาดำเนินการ 2-3 วัน (วันทำการ) ทั้งนี้ท่าน จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง
การยื่นคำร้องวีซ่าเชงเก็น ให้ยื่นต่อสถานทูตฯ ของประเทศที่เป็นประเทศหลักของการเดินทาง (หมายถึงระยะเวลาพำนักนาน ที่สุด) กรณีที่พิจารณาแล้วไม่ปรากฎว่าประเทศใดเป็นประเทศหลักของการเดินทาง ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของ ประเทศที่ท่านจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก

ในการยื่นคำร้องวีซ่า สถานทูตฯ ขอให้ปฎิบัติตามระเบียบการในคำแนะนำฉบับนี้ และขอแจ้งให้ทราบว่า ในบางกรณี สถานทูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมจากท่านอีก เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางได้จากบิดา-มารดา หรือบุคคลผู้มีอำนาจปกครองตาม กฎหมาย กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอม ผู้ร้องต้องแสดงหลักฐานด้วยว่า บิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มี อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นครั้งแรก ผู้ร้องจะต้องทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ตนมีความพร้อมและตั้งใจจริงที่จะ เดินทางกลับ ด้วยเหตุนี้เอกสารประกอบคำร้องจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณาประเด็นนี้ เช่น เอกสาร/หลักฐานของ ผู้ร้องเกี่ยวกับการสมรส บุตร อาชีพหรือการประกอบธุรกิจอิสระ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ การติดต่อทำธุรกรรมกับ ธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้การให้การเท็จจะนำไปสู่การปฏิเสธวีซ่าเพียงสถานเดียวเท่านั้น

 
เอกสารที่ต้องนำมาแสดง สำหรับบการยื่นคำร้อง วีซ่าท่องเที่ยว มีดังนี้
1
แบบฟอร์มคำร้อง ที่กรอกข้อความถูกต้องและสมบูรณ์ 1 ชุด พร้อมรูปถ่ายแบบที่ใช้ติดหนังสือเดินทาง 1 รูป ท่านจะต้องตอบคำถามทุกข้อ มิฉะนั้นคำร้องของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา (แบบฟอร์มคำขอวีซ่าแบบ PDF format)
2
หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญา เชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า
3
หลักฐานการเงิน : ในกรณีที่เดินทางเพื่อเยี่ยมเยียน ต้องแสดงหนังสือจากเจ้าบ้านที่รับรองค่าใช้จ่ายและภาระ ผูกพันอย่างเป็นทางการตามมาตรา 84 ของกฎหมายคนต่างด้าว ในกรณีที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมนี หรือหลักฐาน/หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคารที่ แสดงว่าคุณสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง
4
หลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ หรือที่แสดงเที่ยวบินต่อไป ยังประเทศอื่นนอกกลุ่มประเทศเช็งเก็น ในการยื่นคำร้องไม่ต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบินแต่อย่างใด!!!
5
หลักฐานการประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุของผู้เดินทาง ที่มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก็น
6
สำเนาภาพถ่ายของเอกสาร/หลักฐานทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯ (1 ชุด)
7
ค่าธรรมเนียม ชำระเป็นเงินสกุล บาท (แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยน) วีซ่าสำหรับการพำนักไม่เกิน 30 วัน ราคา 25 เหรียญยูโร วีซ่าสำหรับการพำนักสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ราคา 35 เหรียญยูโร
เวลาทำการของสถานทูต
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 08:00 น. ถึง 11:00 น
รับคำร้องวีซ่าเฉพาะช่วงเช้า ในกรณีที่มีผู้มายื่นคำร้องจำนวนมาก จะจำกัดจำนวนรับ
โทรสาร แผนกกงศุล:(02) 285-6232
E-Mail : แผนกกงศุล rk@german-embassy.or.th

  30Jun03