ระเบียบการและเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ นิวซีแลนด์
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.
รูปถ่ายขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.
สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน
4.
หลักฐานการเงิน ( สำเนาสมุด บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ / ฝากประจำ ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5.
ใบรับรองการทำงานของบริษัท ( ภาษาอังกฤษ ) , สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือสำเนาใบพาณิชย์
6.
ใบเปลี่ยนชื่อ ( ถ้ามี )
7.
สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีเป็นหญิงสมรสแล้วต้องใช้ )
8.
ค่าวีซ่า : 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
หมายเหตุ: กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา ( จดทะเบียนสมรส ) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วย ชำระค่า วีซ่าเพียง 2,000
บาท และกรอกใบ APPLICATION FORM เพียง 1 ใบ
-กรณีเป็นสามี ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องเสียค่าวีซ่า ท่านละ 2,000 บาท หรือในกรณีที่มีเอกสารทางราชการ ที่ว่าการอำเภอยืนยัน
ว่าเป็นสามีภรรยากันจริงก็เสียค่าวีซ่าเพียง2,000 บาท หรือเอกสารอื่นที่ระบุชัดเจนเป็นสามีภรรยากันจริง เช่นใบสูติบัตรของบุตร
-บุตรที่เดินทางด้วยมีอายุเกิน 20 ปี ต้องชำระเพิ่ม 2,000 บาท ต่อ ท่าน
เวลาทำการของสถานฑูต
เวลาทำการของสถานฑูต : 9.00 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 15.00 น. (จันทร์ - ศุกร์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : TEL : 6543444 FAX : 6543445