ระเบียบการและเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ รัสเซีย
นักท่องเที่ยวคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้ารัสเซียแล้ว อัพเดท 15 กันยายน 2550
 
การเดินทางเข้าประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับคนไทยต้องขอวีซ่า ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของ วีซ่าได้เป็นสองประเภท คือ วีซ่าท่องเที่ยว และ วีซ่าธุรกิจ
1.
วีซ่าท่องเที่ยว
 
นักท่องเที่ยวที่ที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย จะต้องมีการซื้อบริการโรงแรมที่พักในประเทศรัสเซีย โดยผ่านบริษัทท่องเที่ยว หรือตัวแทนการท่องเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตรัสเซีย โดยอายุของวีซ่าที่ทางสถานทูตรัสเซียจะออกให้นั้น ขึ้นอยู่กับระยะการพำนักในโรงแรมของนักท่องเที่ยวที่ได้ติดต่อซื้อบริการผ่านทางบริษัทท่องเที่ยวของรัสเซียดังกล่าวข้างตัน
 
- เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจะต้องมีหน้าว่างๆ สำหรับลงตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าติดกันขึ้นไป
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว สี หรือ ขาวดำก็ได้ 1 รูป
3. เอกสารการจองโรงแรมในประเทศรัสเซีย ซึ่งออกโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนการท่องเที่ยวของประเทศรัสเซีย ( ต้นฉบับ หรือ สำเนา)
4. จดหมายยืนยันการเดินทางเข้าประเทศรัสเซีย ซึ่งออกโดย บริษัทฯ หรือ ตัวแทนการท่องเที่ยวของประเทศรัสเซีย ที่ได้ทำจองโรงแรมให้ ( ต้นฉบับ หรือ สำเนา)
- ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า กงสุลจะออกวีซ่าให้หลังจากได้รับแบบฟอร์มและพิจารณาหลักฐานแล้ว 8 วันทำการ โดยเสียค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ (โดยประมาณ 1,700 บาท) ถ้าต้องการรับวีซ่าก่อน 8 วันทำการ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมด่วนเพิ่มอีก 40 ดอลลาร์ ต่ำกว่า 3 วันทำการ เสียเพิ่มอีก 60 ดอลลาร์ และรับด่วนภายใน 1 วัน เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 100 ดอลลาร์
2.
วีซ่าธุรกิจ
 
วีซ่าประเภทนี้จะต้องให้ทางบริษัทฯ ห้างร้าน หรือ องค์กรธุรกิจที่มีสถานที่ที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย ทำหนังสือเชิญโดยผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก่อน หลังจากนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียจะพิจารณา และอนุมัติผ่านมาทางสถานทูตรัสเซียที่ประจำอยู่ในประเทศของผู้ที่ถูกเชิญ (โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 -4 อาทิตย์ ) จากนั้นผู้ที่ถูกเชิญก็จะต้องไปติดต่อขอรับวีซ่าที่สถานทูตรัสเซีย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาการขอรับวีซ่าเช่นเดียวกับ วีซ่าท่องเที่ยว
เวลาทำการของสถานทูต
08.00 น. – 11.00 น.