สำหรับผู้ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ซึ่งต้องมีวีซ่าเข้าประเทศ เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ที่ประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้ผู้ที่เดินทาง ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ ไม่ว่าเพื่อศึกษา ท่องเที่ยวหรือธุรกิจ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวีซ่าประเทศสหรัฐฯ แต่ทว่าขั้นตอนการดำเนินการส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม
คำเตือน: โปรดระวังมิจฉาชีพ เสนอโปรแกรมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯพิเศษ และร้องข้อข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งค่าสมัครจากท่าน โปรดทราบว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้มาจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แต่อย่างไร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ http://bangkok.usembassy.gov/news/press/2005/nrot063.htm
ประกาศผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ทำงานด้านศาสนา (วีซ่าประเภทอาร์)ผู้ทำงานด้านศาสนา (วีซ่าประเภทอาร์) ต้องเลือกประเภทวีซ่าแบบ ผู้เข้าไปทำงานชั่วคราว และต้องมีแบบฟอร์ม ไอ-797 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และ แบบฟอร์ม “Notice of Action/ Approval” จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้
 
ตัดสินใจว่าจะสมัครที่ใด
การสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าส่วนใหญ่จะจัดที่ สถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพฯ (U.S. Embassy in Bangkok) ผู้ยื่นคำร้องที่อาศัยและทำงานใน 15 จังหวัดตอนเหนือสุดของประเทศ สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ของตนได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) หากอาศัยหรือทำงาน/ศึกษาเป็นเวลาอาศัยอย่างน้อย 3 เดือนในรอบปีปฏิทิน 12 เดือนก่อนหน้า ใน 15 จังหวัดต่อไปนี้:
เชียงใหม่ลำพูนพะเยาตาก
เชียงรายแม่ฮ่องสอนสุโขทัยอุตรดิตถ์
กำแพงเพชรน่านพิจิตรแพร่
ลำปางเพชรบูรณ์พิษณุโลก 

ผู้ยื่นคำร้องที่ยื่นเอกสารในจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำเอกสารมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่องที่พำนักในจังหวัดเหล่านั้น การมีทะเบียนบ้านอยู่ 1 ใน 15 จังหวัดทางเหนือ ไม่เพียงพอที่จะทำให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการนัดสัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลจะไม่ดำเนินการตามการนัดหมายกับคุณ หากไม่มีเอกสารมาแสดงว่า คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ในวันสัมภาษณ์ บุตร/นักเรียนที่อาศัยหรือเรียนอยู่นอกจังหวัดเหล่านี้ อาจยื่นคำร้องในจังหวัดเชียงใหม่ได้ หากผู้ปกครองทำงานหรืออาศัยอยู่ใน 1 ใน 15 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้ยื่นคำร้องไม่มีกำหนดนัดหมายในวันนั้น หรือไปถึงก่อนเวลาหลายชั่วโมง เขาหรือเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปในสถานทูต

แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า (ดีเอส-156, ดีเอส- 157, ดีเอส- 158)
แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า
แบบฟอร์มดังต่อไปนี้ จะถูกแสดงในรูปแบบ PDF ท่านสามารถเปิดดู โดยใช้ โปรแกรม Adebe Acrobat Reader ถ้าท่านไม่มีโปรแกรมนี้ ท่านสามารถขอดาว์นโหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก เว็บไซต์ http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
ระเบียบการและเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ อเมริกา
ข้อมูลระเบียบการค่าธรรมเนียมล่าสุดให้ท่านใช้ข้อมูลจากเว็บสถานทูต เนื่องจากได้มีระเบียบการยื่นขอวีซ่า
จองคิว ผ่านอินเตอร์เน็ต ข้อมูลในหน้านี้ป็นเพียงคำแนะนำและแนวทางเท่านั้น
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.
คำร้องขอวีซ่า OF – 156 ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถขอรับเอกสารดังกล่าวบริเวณด้านหน้าหรือท่านสามารถ
ข้อมูลการขอวีซ่าล่าสุด (7 มีนาคม 2552) ชมทาง อินเตอร์เน็ทได้ที่ http://thailand.us-visaservices.com/Forms/default.aspx
3.
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ตัวจริงทั้ง 2 ส่วน จากที่ทำการไปรษณีย์ ( ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุก
แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเว้นไปรษณีย์สาขาย่อย) อัตราค่าธรรมเนียม 100 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าค่าเงิน
บาทไทยในปัจจุบัน แต่ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้กรณี ไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า
4.
รูปสี ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว หรือ 4 ซ.ม. X 4 ซ.ม. ( พื้นสีอ่อน และ ไม่รับรูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์ )
5.
หลักฐานถิ่นที่อยู่ของท่านภายนอกสหรัฐ : การยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ/ท่องเที่ยว หมายถึงผู้ยื่นคำร้องกำลังขอ วีซ่าเข้า สหรัฐฯ เป็น
การชั่วคราว ก่อนที่ทางเราจะออก วีซ่าเข้าเมืองชั่วคราว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงให้เป็นที่พอใจ ต่อเจ้าหน้าที่กงสุลว่าท่านไม่มี ความ
ประสงค์ที่จะเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯ เป็นการถาวร ผู้ยื่นคำร้องจะทำได้ โดยการแสดงหลักฐานความผูกพัน ทางครอบครัว เศรษฐกิจ
และสังคมอื่นๆ ที่มีอยู่ภายนอกประเทศสหรัฐฯ ญาติพี่น้อง นายจ้าง หรือ เพื่อนไม่สามารถ "รับประกันการเดินทางกลับ ของ ผู้ยื่นขอ
วีซ่า แทนการยื่นหลักฐานดังกล่าวได้" ทางเจ้าหน้าที่กงสุล ต้องพิจารณาจากสถานการณ์ ของบุคคลผู้ยื่นขอวีซ่า ว่า
ผู้นั้น มีคุณสมบัติ จะได้รับวีซ่าด้วยตนเองหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ใดออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ข้อสำคัญคือเจ้าหน้าที่กงสุลพิจารณา การออกวีซ่าบนพื้นฐาน ของพระราชบัญญัติ การตรวจคนเข้าเมือง และสัญชาติสหรัฐฯ กฎหมายฉบับนี้ระบุว่า "เมื่อใดก็ตามที่บุคคลใด ยื่นคำร้องขอวีซ่า......ภาระการพิสูจน์จะตกอยู่กับกับบุคคลผู้นั้น ในการที่จะแสดงว่า ตนมีคุณสมบัติ" กฎหมายเข้าเมืองของสหรัฐฯ กำหนด ให้เจ้าหน้าที่กงสุล ปฏิเสธคำร้อง ของผู้ยี่นขอวีซ่า หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐาน ที่เชื่อได้ว่า มิได้มีความประสงค์ต่อ การเป็นบุคคลเข้าเมืองถาวร เนื่องจากสภาพแวดล้อมแห่งครอบครัว สังคม และอาชีพ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ทางเราจึงไม่สามารถระบุได้ว่า เอกสารใดที่ท่าน ยื่นแล้ว สามารถรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับวีซ่า อย่างไรก็ตามหลักฐานต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่กงสุล จะขอดูอยู่เสมอๆ
หลักฐานการทำงาน: ผู้ขอวีซ่าอาจยื่นจดหมายจากนายจ้าง ระบุถึง (1) วันที่เริ่มทำงาน (2) เงินเดือน และ/หรือเงินค่าตอบแทน อื่นๆ (3) ตำแหน่งงานชั่วคราวหรือถาวร และ (4) ระยะเวลา ที่ท่านได้รับอนุญาตให้ลางานได้ กรณีข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแสดง ผู้ขอวีซ่าที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานพิสูจน์ การเป็นเจ้าของกิจการของตน ผู้ที่จะ เดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อทำธุรกิจ เช่น ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมประชุม ควรมีจดหมายจากบริษัทต่างประเทศที่ท่านกำลังจะไปติดต่อมาแสดง ด้วย ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ควรแสดงหลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาของท่าน สำหรับผู้เยาว์จะต้องแสดงหลักฐานทาง เศรษฐกิจของบิดา-มารดา

หลักทรัพย์: ผู้ยื่นคำร้อง ควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน เพื่อพิสูจน์ว่าตน มีฐานะทางการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หลักฐานดังกล่าว อาจเป็น สมุดบัญชีเงินจากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์และ /หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่านควรยื่นแสดงเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ทางสถานทูตจะไม่เก็บสำเนาเอกสาร

หลักฐานอื่นๆ: ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ภาพถ่ายพิธีสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว หากท่านมีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร หรือสมาชิกสมาคมวิชาชีพอื่นใด ท่านควรนำใบอนุญาต การประกอบอาชีพนั้นๆ มาแสดง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

07.00 น. – 09.00 น. จันทร์ – ศุกร์ เปิดรับคำร้องสำหรับเข้าเมืองชั่วคราว
 
14.00 น. – 15.30 น. จันทร์ – ศุกร์ รับหนังสือเดินทางที่ผ่านการอนุมัติ(โดยทั่วไปจะเป็นวันถัดจากวันยื่นคำร้อง )
หมายเหตุ : การยื่นวีซ่า ท่านสามารถมอบหมายให้พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ เพื่อน ญาติ หรือบุคคลอื่น ทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแทนท่าน และสมาชิกในครอบครัวของท่านได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-205 - 4055
 
กระทู้ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการขอวีซ่า อเมริกา

1. มีปัญหาหนักใจเรื่องวีซ่าUSAขอแล้วไม่ผ่าน
2. สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
3. เอกสารการขอวีซ่าไปอเมริกา
4. ขอคำแนะนำการไปเที่ยวอเมริกา
5. สามีภรรยาขอวิซ่าไปอเมริกา
6. ขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกา
7. ตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา
8. แชร์ประสบการณ์ ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกาที่ละเอียดและได้ผลดีที่สุด เท่าที่เคยมีมา (webboard.mthai.com)
9. ตัวอย่างคำถามสำหรับวีซ่าอเมริกา (www.bloggang.com)
10. ผ่านแล้ววีส่าท่องเที่ยวอเมริกา (www.patongbeachthailand.com)
>>>>>>>>>>>กลับสู่หน้าหลัก วีซ่า อเมริกา
 
ทางเลือก การชำระเงิน
 
เว็บไซต์บริการข้อมูลวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์นี้ให้บริการข้อมูลวีซ่าชั่วคราว และ วีซ่าถาวร โดยท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์ในการร้องขอวีซ่าชั่วคราวได้อย่างง่ายดาย และ รวดเร็ว

ก่อนที่ท่านจะสามารถอ่านข้อมูลวีซ่า และ ทำการนัดหมายใดๆ ท่านต้องชำระค่าบริการด้านข้อมูลวีซ่านี้ และ รับรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN)

ท่านสามารถทำการนัดหมายสำหรับตัวท่าน และ ญาติโดยตรงของท่าน ที่อาศัย ณ ที่อยู่เดียวกับท่าน ได้อีก 4 คน ด้วยรหัสเข้าใช้เฉพาะเบอร์เดียวกันนี้

ท่านสามารถทำการนัดหมาย และ เปลี่ยนแปลงการนัดหมายของท่าน ด้วยรหัสเข้าใช้เฉพาะนี้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง นั่นคือท่านทำการนัดหมาย 1 ครั้ง และสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายได้อีก 2 ครั้งเมื่อจำเป็น โปรดทราบว่า ท่านจะไม่อาจเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก การนัดหมายได้ เมื่อเหลืออีก 2 วันทำการก่อนถึงวันนัดหมายของท่าน

รหัสเข้าใช้เฉพาะนี้จะหมดอายุภายใน 10 วัน หลังจากวันที่ท่านได้ทำการนัดหมาย และ รหัสเข้าใช้เฉพาะนี้จะหมดอายุ ภายใน 90 วัน หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินซื้อรหัส

ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ท่านมีทางเลือกในการชำระเงิน 2 ทาง:

1. ชำระเงินออนไลน์ ผ่านทางบัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด (จำนวนเงินเท่ากับ 12 เหรียญสหรัฐฯ)

2. ชำระเงินที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (จำนวนเงินเท่ากับ 12 เหรียญสหรัฐ)

โปรดทราบ: ท่านไม่สามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะนี้กับบริการข้อมูลวีซ่าโดยพนักงานบริการทางโทรศัพท์

ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ทางโทรศัพท์ (คอล เซ็นเตอร์)

เรามีศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าทางโทรศัพท์ โดยมีพนักงานให้บริการข้อมูล ท่านสามารถรับฟังข้อมูลวีซ่าที่ถูกบันทึกไว้ และ สนทนากับพนักงานให้บริการได้ โดย โทร. 001-800-13-202-2457

เวลาทำการของศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าทางโทรศัพท์ คือ 8.00 – 17.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

ก่อนที่ท่านจะสามารถรับบริการข้อมูลวีซ่า และ ทำการนัดหมายใดๆ ท่านต้องชำระค่าบริการด้านข้อมูลวีซ่านี้ และ รับรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ซึ่งจะทำให้ท่าน สามารถ ขอรับข้อมูล วีซ่าชั่วคราว และวีซ่า ถาวร และ ทำการนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์ในการร้องขอวีซ่าชั่วคราว

ท่านสามารถทำการนัดหมายสำหรับตัวท่าน และ ญาติโดยตรงของท่าน ที่อาศัย ณ ที่อยู่เดียวกับท่าน ได้อีก 4 คน ด้วยรหัสเข้าใช้เฉพาะเบอร์เดียวกันนี้

ท่านสามารถโทรศัพท์มายังพนักงานบริกา ด้วยรหัสเข้าใช้เฉพาะหมายเลขนี้ ได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ถ้าท่านต้องการโทรศัพท์เป็นครั้งที่ 4 ท่านต้องชำระเงินซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะใหม่

หากท่านประสงค์จะใช้บริการข้อมูลวีซ่าทางโทรศัพท์ ท่านมีทางเลือกเดียวในการชำระเงิน

การชำระเงิน:

1. ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (จำนวนเงินเท่ากับ 20 เหรียญสหรัฐฯ และโปรดทราบว่า รหัสเข้าใช้เฉพาะนี้จะใช้ได้หลัง 13.00 น. ของวันทำการถัดไป เมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าว กรุณาโทรศัพท์ไปยังเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น

โปรดทราบ: ท่านไม่สามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะนี้กับบริการข้อมูลวีซ่าทางเว็บไซต์

 
ที่อยู่สถานฑูต ที่อยู่ของสถานฑูต มีดังนี้:
 
ชื่อสถานฑูต ที่อยู่
สถานทูตสหรัฐฯ 95 ถนนวิทยุ,
กรุงเทพฯ,
10330
ไทย
 
กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ 387 ถนนวิชยานนท์,
เชี่ยงใหม่,
50300
ไทย
 
 
คำถามที่มักพบบ่อย
 
คำถาม: ข้าพเจ้ามีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ ที่ยังไม่หมดอายุในหนังสือเดินทางเล่มเก่า วีซ่านี้ยังใช้ได้อยู่หรือไม่
ยังใช้ได้ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่านสอดคล้องกับประเภทวีซ่าที่ยังมีอายุอยู่ ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมกับหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ใหม่) เพื่อใช้เข้าประเทศสหรัฐฯ

คำถาม: ข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีวีซ่า เพื่อเข้าประเทศสหรัฐฯหรือไม่
พลเมืองไทยต้องมีวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐ แต่คนบางสัญชาติก็ไม่จำเป็นต้องใช้

คำถาม: ข้าพเจ้าจะชำระค่าวีซ่าได้อย่างไร
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องชำระค่าวีซ่า (ไม่คืนเงิน) ในราคา 100 เหรียญสหรัฐฯ หรือเป็นจำนวนที่เท่ากันตามสกุลเงินไทย ผู้ที่ได้รับการยกเว้นจำพวกเดียวคือข้าราชการ เดินทางในหน้าที่การงาน และผู้ถือหนังสือเดินทางฑูต ท่านสามารถชำระเงินได้ ณ เคานเตอร์ “Pay at Post” 246 แห่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

คำถาม: ข้าพเจ้าเคยถูกปฎิเสธวีซ่า กรณีนี้คำร้องจะถูกนำมาพิจารณาใหม่หรือไม่
ท่านต้องทำการยื่นคำร้องครั้งใหม่ และนัดเข้าสัมภาษณ์ใหม่เป็นครั้งที่สอง ผู้ยื่นคำร้องที่เคยถูกปฏิเสธ สามารถยื่นคำร้องใหม่ได้ทุกเมื่อ หากสถานการณ์ของท่านได้เปลี่ยนไป หรือ หากสามารถยื่นเอกสารสนับสนุนแสดงถึงความผูกพันต่อประเทศไทยเพิ่มเติมจากเดิมได้

คำถาม: ข้าพเจ้าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพื่อให้ได้รับวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่กงสุลทำการพิจารณาคำร้องเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดที่จะรับรองการออก หรือปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากแต่ละกรณีมีความแตกต่าง เอกสารที่ใช้ยืนยันได้หนักแน่นในการยื่นคำร้องของท่านหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้เลยสำหรับท่านอื่น

ถาม: ข้าพเจ้าได้รับวีซ่านักเรียนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ได้เมื่อไร
ท่านจะเข้าประเทศสหรัฐได้อย่างเร็วที่สุด 1 เดือน ก่อนวันที่ระบุในแบบฟอร์ม I-20 ของท่าน

ถาม: ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร ถ้าทำจดหมายยืนยันการนัดหมายหายไปก่อนวันสัมภาษณ์
แม้จดหมายยืนยันการนัดหมายจะหาย ท่านยังต้องไปสถานฑูตตามวัน และเวลาที่นัดไว้ พร้อมคำร้อง และเอกสารประกอบการยื่นคำร้องทั้งหมด

ถาม: ข้าพเจ้าได้ทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ที่สถานฑูตแล้ว แต่ได้ทำหนังสือเดินทางหาย และ ได้ออกหนังสือเดินทางใหม่แล้ว ก่อน ถึงวันนัดหมาย ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร
ท่านต้องไปสถานฑูตตามวันเวลาที่นัดไว้ และแสดงหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากท่านไม่สามารถออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ก่อนวันนัดหมาย ท่านต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลวีซ่า และทำการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงวันเวลา นัดหมายของท่าน ท่านจะไม่สามารถเข้ายื่นคำร้องที่สถานฑูตได้ถ้าไม่มีหนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ไม่หมดอายุ

ถาม: ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถไปสถานฑูตตามวันเวลาที่ได้นัดไว้ ข้าพเจ้าสามารถให้ผู้อื่นมาแทนได้หรือไม่
ถ้าท่านไม่สามารถไปสถานฑูต ตามวันเวลาที่ได้นัดไว้ ท่านต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลวีซ่า และยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการนัดหมายของท่าน ท่านไม่สามารถให้ผู้อื่นมาแทนได้ ท่านต้องเข้าสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง และ โอนถ่ายการนัดหมายให้ผู้อื่นไม่ได้ ตัวจริงของผู้ยื่นคำร้องเท่านั้นที่สถานฑูตอนุญาตให้เข้าได้

ถาม: ข้าพเจ้าต้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือไม่
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 ท่านต้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ ในระหว่างทำการสัมภาษณ์ ท่านจะถูกพิมพ์ลายนิ้วมือที่นิ้วชี้ทั้ง 2 ข้าง โดยใช้เครื่องอิเลคทรอนิค ซึ่งกระบวนการนี้จะไม่ทำให้ท่านเสียเวลาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ถาม: รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ของบริการข้อมูลวีซ่า ทางเว็บไซต์ และทางโทรศัพท์ ใช้แทนกันได้ หรือไม่
รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ของบริการข้อมูลวีซ่า ทางเว็บไซต์ (ราคาเท่ากับ 12 เหรียญสหรัฐฯ) และทางโทรศัพท์ (ราคาเท่ากับ 20 เหรียญสหรัฐฯ) ไม่สามารถใช้แทนกันได้ ท่านต้องทำการเลือกบริการที่ท่านต้องการ ก่อนทำการชำระเงินซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN)

ถาม: ข้าพเจ้าสามารถเพิ่มเงินเพื่อเปลี่ยนรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ของบริการข้อมูลวีซ่า จากแบบเว็บไซต์ (ราคาเท่ากับ 12 เหรียญสหรัฐฯ) เป็นแบบโทรศัพท์ (ราคาเท่ากับ 20 เหรียญสหรัฐฯ) ได้ หรือไม่
ไม่ได้ รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ของบริการข้อมูลวีซ่า ทางเว็บไซต์ (ราคาเท่ากับ 12 เหรียญสหรัฐฯ) และทางโทรศัพท์ (ราคาเท่ากับ 20 เหรียญสหรัฐฯ) ไม่สามารถใช้แทนกันได้ ท่านต้องทำการเลือกบริการที่ท่านต้องการ ก่อนทำการชำระเงินซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ท่านไม่สามารถเพิ่มเงินเพื่อเปลี่ยนรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) หลังจากชำระเงินซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) แล้ว

ถาม: รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ของข้าพเจ้าใช้ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
หากท่านซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) จากที่ทำการไปรษณีย์ ท่านจะสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) นี้ได้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น เช่น หากท่านซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในวันจันทร์ ท่านจะใช้ได้หลังบ่ายโมงของวันอังคาร แต่ทว่า หากท่านซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในวันศุกร์ ท่านจะใช้ได้หลังบ่ายโมง ของ วันจันทร์ ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปเท่านั้น

หาก ท่านใช้ รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และยังใช้ไม่ได้ กรุณาเขียนอีเมล์มายัง Thailand@us-visaservices.com กรุณาให้เวลาแก่เจ้าหน้าที่ในการตอบกลับ เพื่อทำการทดสอบว่าปัญหาของท่านเกิดจากอะไร

ถาม: ทำไม ข้าพเจ้าจึงได้รับข้อความ ว่า หากข้าพเจ้าทำการยกเลิกนัดหมาย ข้าพเจ้าต้องทำการซื้อ รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ใหม่

ก. สำหรับบริการข้อมูลวีซ่าทางเว็บไซต์: หากท่านได้ซื้อ และใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในการสร้างแฟ้มข้อมูลเฉพาะของท่านในระบบแล้ว ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบถึงจำนวนครั้งที่ท่านจะสามารถทำการนัดหมาย และเปลี่ยนแปลงการนัดหมายได้ ในทุกครั้งที่ท่านมีการดำเนินการใดๆ ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบถึงจำนวนครั้งที่เหลือดังกล่าวทุกหน หากท่านทำการนัดหมาย และ เปลี่ยนแปลงการนัดหมายใดๆ ครบ 3 ครั้ง ท่านจะได้รับข้อความนี้ หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆอีก ท่านต้องซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ใหม่

ข. สำหรับบริการข้อมูลวีซ่าทางทางโทรศัพท์: ท่านสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) นี้ โทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าทางทางโทรศัพท์ เพื่อทำการขอข้อมูล นัดหมาย หรือ เปลี่ยนแปลงการนัดหมายใดๆ สำหรับวีซ่าชั่วคราวได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง หากท่านต้องการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าทางทางโทรศัพท์เป็นครั้งที่ 4 ท่านต้องซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ใหม่

ถาม:ข้าพเจ้าสามารถเข้าสู่ระบบ ทางเว็บไซต์ได้กี่หน

ท่านสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ http://thailand.us-visaservices.com ได้หลายครั้ง แต่เมื่อถึงวันที่ท่านได้ทำการนัดหมายแล้ว ท่านจะสามารถเข้าสู่บัญชีข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่ออ่านข้อมูลวีซ่าเท่านั้น ได้อีก 10 วัน หากท่านยังไม่เคยทำการนัดหมายเลย หรือ ได้ทำการยกเลิก การนัดหมายก่อนวันนัดหมามาถึง ท่านจะสามารถเข้าเว็บไซต์ ได้เป็นเวลาทั้งสิ้น 90 วัน นับจากวันที่ท่านซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN)

โปรดทราบว่า ท่านสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ของท่าน เพื่อดูข้อมูลที่เป็นวีซ่าชั่วคราว (NIV) และวีซ่าถาวร (IV) แต่ท่านจะสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์เฉพาะ หากท่านขอวีซ่าชั่วคราว เท่านั้น

ถาม: ข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงการนัดหมายได้กี่หน

สำหรับบริการข้อมูลวีซ่าทางเว็บไซต์: หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย ให้ไปที่ หน้าข้อมูลส่วนตัวของฉัน เพื่อตรวจว่าท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลง การนัดหมายของท่านได้อีกกี่หน ท่านสามารถทำการนัดหมาย และเปลี่ยนแปลงการนัดหมายได้ ทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ถาม: ระบบไม่มีวันนัดหมายว่าง เพื่อเข้าสัมภาษณ์ ได้ทันเวลาที่ข้าพเจ้า ต้องออกเดินทาง ข้าพเจ้า ควรทำอย่าไร

หากท่านได้ทำการสร้างแฟ้มข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว ให้ท่านเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ทำการนัดหมายใดๆ เลย ให้ดูที่ตารางการนัดหมายอีกครั้ง ตารางการนัดหมายในระบบ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากผู้ยื่นคำร้องท่านอื่น ได้ทำการยกเลิก การนัดหมายตลอด แต่ หากท่านได้ทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว และต้องการได้วันที่เร็วกว่า ท่านต้องยกเลิกวันนัดหมายเดิมของท่านเสียก่อน ท่านจึงจะสามารถกลับไปดูว่ามีวันนัดหมายที่เร็วกว่าเดิม หรือไม่

ถาม: รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) สำหรับบริการข้อมูลวีซ่า ทางโทรศัพท์ และ เว็บไซต์ มีอายุกี่วัน

ท่านสามารถรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) สำหรับบริการข้อมูลวีซ่า ทาง เว็บไซต์ ได้หลายครั้ง จนกระทั่ง 90 วันนับตั้งแต่ซื้อ หากไม่มีการนัดหมายใดๆ หากท่านได้ทำการนัดหมายแล้ว ท่านจะสามารถเข้าสู่บัญชีข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่ออ่านข้อมูลวีซ่าเท่านั้น ได้อีก 10 วัน


ท่านสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) นี้ สำหรับบริการข้อมูลวีซ่าทางโทรศัพท์ โทร.ไปยังศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าทางทางโทรศัพท์ เพื่อทำการขอข้อมูล นัดหมาย หรือ เปลี่ยนแปลงการนัดหมายใดๆ สำหรับวีซ่าชั่วคราวได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ซื้อ หากท่านต้องการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าทางทางโทรศัพท์เป็นครั้งที่ 4 ท่านต้องซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ใหม่

ถาม: หน้าจอของระบบ แจ้งว่า รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ของข้าพเจ้าใช้ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

หากท่านซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) จากที่ทำการไปรษณีย์ ท่านจะสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) นี้ได้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น “วันทำการถัดไป” หมายถึงวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการของประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย และ สหรัฐฯ

ถาม: ข้าพเจ้าซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) แล้ว แต่ตัดสินใจไม่ขอวีซ่า ข้าพเจ้าขอรับเงินคืนได้หรือไม่

ไม่ได้ การซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) เป็นการซื้อขาด ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ถาม: หากข้าพเจ้าไม่ได้ไปสัมภาษณ์ ตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ ข้าพเจ้ายังสามารถเข้าไปเลื่อนวันนัดหมายโดยใช้ รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) เบอร์เดิมได้หรือไม่
หากท่านได้ทำการนัดหมายแล้ว รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) รหัสนี้ จะอนุญาตให้ท่านสามารถเข้าสู่บัญชีข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่ออ่านข้อมูลวีซ่าเท่านั้น ได้อีก 10 วัน หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆอีก ท่านต้องซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ใหม่ การเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใดๆ ต้องทำก่อนวันนัดหมายจริง อย่างน้อย 2 วันทำการ

  5Nov2002 update Jan2011