กระดานสนทนา

เนปาล-กาฐมัณฑุ-ปาทัน-ปัคตาปูร์-นากาก๊อต-โภครา 5 วัน


เนปาล-กาฐมัณฑุ-ปาทัน-ปัคตาปูร์-นากาก๊อต-โภครา 5 วัน 30,900 บาท นำท่านท่องเที่ยวในดินแดนที่มีมนต์เสน่ห์ ทั้งธรรมชาติหุบเขาและวัฒนธรรมในแบบเฉพาะตัว แผนการเดินทาง 15-19/9/2008 วันแรก กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ – วัดปศุปฏินาถ - เจดีย์พุทธนาท – ชมโชว์พื้นเมือง 13.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยROYAL NEPAL AIRLINES (RA) เที่ยวบินที่ RA 402 15.50 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ วันที่สอง กาฐมัณฑุ– วัดสวยมภูนาท – โภครา - โชว์พื้นเมือง วันที่สาม โภครา – - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา – ปาทัน - นากาก็อต 14.30 น. เดินทางสู่เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบิน YETI AIR WAYS 15.00 น. ถึง.. เมืองกาฐมัณฑุ วันที่สี่ นากาก็อต – เมืองปัคตาปูร์ - กาฐมัณฑุ - ทาเมล วันที่ห้า กาฐมัณฑุ - กรุงเทพฯ 08:30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯเที่ยวบินที่ RA 401 13.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ สอบถามเพิ่มเติม info@naturetrekth.com
ไม่พบข้อมูล.!