กระดานสนทนา

ญี่ปุน
อยากรู้ว่าเวลาที่ญี่ป่นกับไทยแตกต่างกันกี่ชั่วโมงขออย่างละเอียดขอบคุณ 
ความเห็นที่ 1
ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.