กระดานสนทนา

สุดยอออด!!! จอร์แดน อียิปต์ 7 วัน 5 คืน


จอร์แดน อียิปต์ 7 วัน 5 คืน อัมมาน – ทะเลสาบเดดซี – เพตรา ไคโร – อเล็กซานเดรีย – ซัคครา แผนการเดินทาง ระหว่าง 7-13/9/2008 (Day 1) กรุงเทพฯ – อัมมาน – ทะเลสาบเดดซี – เพตรา 21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินจอร์แดเนียล แอร์ไลน์ พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 23.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินรอยัลจอร์แดเนียล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ RJ 613 (Day 2) กรุงเทพฯ – อัมมาน – ทะเลสาบเดดซี – เพตรา 09.25 น. ถึงกรุงอัมมาน พักที่ GT. King’s Way Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (Day 3) เพตรา – อัมมาน พักที่ GT. Grand Palace Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (Day 4) อัมมาน – ไคโร 13.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน รอยัลจอร์แดเนียลแอร์ไลน์ 15.45 น. ถึง กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ถือเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พักที่ OASIS Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (Day 5) อเล็กซานเดรีย – ไคโร พักที่ OASIS Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (Day 6) เมมฟิซ – ซัคคารา – มหาปิรามิดกิซา และสฟิงซ์ – กรุงเทพฯ 17.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดเนียล เที่ยวบินที่ RJ (Day 7) กรุงเทพฯ 06.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ไม่พบข้อมูล.!